Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de regio’s bevoegd voor het doelgroepenbeleid. Het Vlaamse Gewest werkte reeds eerder een nieuw doelgroepenbeleid uit. Het Waalse Gewest volgt vanaf 1 juli 2017 met 3 nieuwe steunmaatregelen.

 

  1. Werkzoekenden

 

Jonge werkzoekenden

De jonge werkzoekende die vanaf 1 juli 2017 wordt aangeworven, geniet gedurende 36 maanden een degressieve werkuitkering indien op de dag vóór de indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

–       de werkzoekende is jonger dan 25 jaar;

–       de jongere is laaggeschoold of middelmatig geschoold en in dat geval minstens 6 maanden niet-werkend;

–       hij/zij heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalige taalgebied.

 

De werkgever mag deze werkuitkering maandelijks aftrekken van het nettoloon waarop de werknemer recht heeft voor de betrokken maand. Gedurende de eerste 2 jaar bedraagt de werkuitkering € 500, gedurende de 6 volgende maanden € 250 en gedurende de 6 volgende maanden € 125.

 

De jonge werkzoekende mag deze werkuitkering slechts één keer genieten.

 

De huidige federale RSZ-vermindering voor de aanwerving van -19 jarigen en voor de erg laaggeschoolde, de laaggeschoolde en middengeschoolde jongeren ouder dan 19 jaar, verdwijnt daarbij vanaf 1 juli 2017. Voor de jonge werknemers voor wie de werkgever deze federale vermindering momenteel reeds toepast, blijft deze vermindering nog verder van toepassing tot uiterlijk 30 juni 2020.

 

Langdurig werkzoekenden

De langdurig werkzoekende die vanaf 1 juli 2017 wordt aangeworven, geniet gedurende maximum 24 maanden een degressieve werkuitkering indien op de dag vóór de indiensttreding aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

–       de werknemer is langer dan 12 maanden als werkzoekende ingeschreven bij de FOREM;

–       de werknemer heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalige taalgebied.

 

De werkgever kan gedurende maximum 24 maanden elke maand een bedrag afhouden van het nettoloon van de werknemer. Gedurende het eerste jaar bedraagt de werkuitkering € 500, gedurende de 6 volgende maanden € 250 en gedurende de 6 volgende maanden € 125.

 

Algemeen

De werkzoekende zal toegang krijgen tot een beveiligde elektronische databank op de website van de FOREM en kan zo nagaan of hij /zij in aanmerking komt voor deze maatregelen.

 

De werkuitkeringen voor een jongere werkzoekende en een langdurig werkzoekende kunnen niet gecumuleerd worden. De werkgever kan de werkuitkeringen daarentegen wel cumuleren met RSZ-verminderingen.

 

  1. Oudere werknemers

 

Voor de oudere werknemers zal de werkgever genieten van een doelgroepvermindering RSZ op voorwaarde dat de werknemer aan de leeftijdsvoorwaarden voldoet en het loon onder een bepaalde kwartaalloongrens blijft:

–       de werknemer moet op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar zijn;

–       het refertekwartaalloon mag niet meer bedragen van € 13.699,09 / kwartaal.

 

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal Vermindering per kwartaal
55 – 57 jaar 400 EUR
58 – 61 jaar 1.000 EUR
62 jaar – wettelijke pensioenleeftijd 1.500 EUR

 

De vermindering houdt op vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

 

  1. Inschakelingscontract

De werknemer die wordt aangeworven in het kader van een inschakelingscontract komt in aanmerking voor een werkuitkering indien op de dag vóór de indiensttreding voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

–       het gaat om een werkzoekende jonger dan 25 jaar;

–       de jongere is sinds minstens 18 maanden werkloos;

–       de jongere heeft geen enkele beroepservaring;

–       de werknemer heeft zijn hoofdverblijfplaats op het grondgebied van het Franstalige taalgebied.

 

Het inschakelingscontract is een voltijdse arbeidsovereenkomst gesloten voor bepaalde duur van minstens 12 maanden of voor onbepaalde duur.

 

De werkgever kan gedurende maximum 12 maanden elke maand € 700 afhouden van het nettoloon van de werknemer.

 

De jongere mag deze werkuitkering slechts één keer genieten.

 

De werkuitkering in het kader van het inschakelingscontract kan niet gecumuleerd worden met de werkuitkering als jonge werkzoekende of langdurig werkzoekende.

Via een beveiligde elektronische databank op de website van de FOREM kan de jongere nagaan of hij voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze werkuitkering.

 

  1. Overgang activa

 

Werkgevers die vóór 1 juli 2017 reeds een werknemer met een werkkaart in dienst genomen hebben, kunnen blijven genieten van een werkuitkering in het kader van activa tot uiterlijk 30 juni 2020.

 

Bron: Decreet dd. 2 februari 2017 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen (1), B.S. 16 maart 2017 en Decreet dd. 2 februari 2017 betreffende het inschakelingscontract (1), B.S. dd. 16 maart 2017.