Deze steunmaatregel werd uitzonderlijk ingevoerd om werkgevers in sectoren die bijzonder zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis te ondersteunen in hun behoefte aan arbeidskrachten en de impact van de crisis op de langdurig werkzoekenden te verminderen. Deze maatregel zal in 2021 slechts toegepast kunnen worden voor 600 voltijdse equivalenten.

 

De maatregel Tremplin 24 mois + bestaat uit een subsidie waarvan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden kan genieten door een langdurig werkzoekende in dienst te nemen (minimum 24 maanden).

 

Welke werkgevers?

Om als werkgever van deze maatregel te kunnen genieten, moet u eerst tot een van de volgende sectoren behoren:

 • goedgekeurde structuren die diensten verlenen aan personen die zich in een situatie van uitsluiting bevinden (diensten voor sociale integratie en sociale steunpunten);
 • diensten voor de opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen (AHA);
 • erkende diensten voor hulpverlening aan gezinnen en senioren;
 • de volgende instellingen voor senioren:
  1. rustoorden,
  2. rust- en verzorgingstehuizen,
  3. serviceflats,
  4. centra voor avond- en / of nachtopvangcentra en korte verblijven
 • residentiële diensten voor jongeren (S.R.J.)) goedgekeurd door AViQ of ONE;
 • residentiële nachtdiensten voor volwassenen (S.R.N.A.);
 • residentiële diensten voor volwassenen (S.R.A.);
 • diensten voor huisvestiging onder toezicht (S.L.S.);
 • jeugdopvangcentra (jeugdhuizen, ontmoetings- en verblijfscentra en informatiecentra voor jongeren en hun federaties);
 • residentiële diensten van “l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse”;
 • kinderopvangcentra (crèches, ONE-kinderdagverblijven);
 • buitenschoolse opvangoperatoren;
 • buurtwinkels in de voedingssector die minder dan 3 werknemers in dienst hebben;
 • De bedrijven die actief zijn in de levensmiddelensector en waarvan de productie- en verkoopmethodes voldoen aan de definitie van “korte circuits”. Onder “korte circuits” verstaan we een productie- en afzetmethode die bedoeld is om de producent in alle sectoren dichter bij de consument te brengen.

 

Om van de 24 mois + springplankhulp te genieten, moet u bovendien akkoord gaan met:

 • een werkzoekende aanwerven voor een periode van minimaal 24 maanden in een werkregime van minstens halftijds. De arbeidsovereenkomst mag een overeenkomst voor bepaalde tijd van 24 maanden of een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn.
 • opleiding te bieden aan werkzoekenden die met een arbeidsovereenkomst worden aangenomen tot een minimum van 40 uur / jaar gedurende de duur van de subsidie.
 • Als u de subsidie aanvraagt zonder dat u een kandidaat voor de aanwerving heeft, moet u overgaan tot de aanwerving binnen 6 maanden vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie. Doet u dat niet dan gaat de subsidie verloren.

 

Welke arbeiders?

De betrokken werknemer moet aan de volgende 4 cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven staan bij Forem als niet-werkende werkzoekende;
 • minimaal 24 maanden werkloos zijn geweest;
 • hun hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige taalgebied;
 • gedurende de 2 jaar voorafgaand aan zijn aanwerving:
  • een tewerkstelling hebben bekomen via artikel 60, §7 of artikel 61 van de OCMW-wet;
  • ofwel een van de volgende opleidingen hebben gevolgd:
   • een PFI van minimaal drie maanden;
   • opleiding voor werkzoekenden van minimaal drie maanden via een MIRE;
   • beroepsinlevingsovereenkomst van minimaal drie maanden;
   • opleiding “coup de poing pénuries”;
   • alternatieve opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door Forem of IFAPME voor minimaal drie maanden.
  • of zijn begeleid naar en in dienst van een MIRE of een OCMW in het kader van een “jobcoaching” voor bepaalde functies bij een in aanmerking komende werkgever die onder AViQ valt.

 

Welke voordelen?

Het voordeel is tweeledig:

 • Deze bijstand neemt de vorm aan van een driemaandelijkse toelage. Er wordt dus een bedrag van € 1000 / maand betaald voor de aanstelling van een voltijds equivalent, voor een periode van maximaal 24 maanden, vanaf de datum van indiensttreding van de werkzoekende. Bij een deeltijd dienstverband is het maandbedrag van de subsidie evenredig met het arbeidsregime, zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • Deze begeleiding komt bovenop de 12 maanden + Impuls waarvoor de kandidaat in aanmerking komt. Let op: om van deze aanvullende bijstand te kunnen genieten, moet de werkzoekende een verzoek indienen bij zijn uitbetalingsinstellingen.

 

Hoe geniet u ervan?

Om van deze subsidie te kunnen genieten, moet u een online aanvraagformulier invullen.

Let op: het is alleen mogelijk om de subsidie aan te vragen voor maximaal 1 fulltime equivalente functies (FTE) per werkgever. Het is noodzakelijk om per gewenste functie één formulier in te vullen. Als u meer dan twee formulieren invult, wordt alleen rekening gehouden met de eerste twee.

Ter herinnering: in 2021 zal de maatregel alleen beschikbaar en vrijgegeven zijn voor 600 voltijdse equivalenten (FTE).

 

Te combineren met andere steunmaatregelen?

De “Tremplin 24 mois +” -subsidie kan worden gecombineerd met:

 • L’impulsion 12 mois +
 • Een RSZ-vermindering
 • artikel 61 van de OCMW-wet.

Deze subsidie is niet cumulatief tegelijk met een andere financiële bijdrage in de bezoldiging. Er is geen accumulatie met:

 • SESAM;
 • APE;
 • Impulsion -25 jaar;
 • SINE
 • Artikel 60 van de OCMW-wet.

 

 

Bron: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-tremplin-24-mois-plus.html

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!