Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent vanaf 1 juli 2018 twee nieuwe premies toe om het systeem van alternerend leren – alternerend werken te stimuleren. Tegelijkertijd wordt de regeling van de start- en stagebonus en de RSZ-vermindering voor mentors opgeheven.

Eerder werd er voor Brussel al een kaderordonnantie gesloten met daarin een geregionaliseerd doelgroepenbeleid dat zich specifiek richt op de situatie van Brusselse werknemers en ondernemingen. Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 werkt dit beleid nu verder uit door de invoering van een mentorpremie en een premie voor jongeren in een alternerende opleiding.

 1. De mentorpremie

Een werkgever met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een mentor in dienst heeft voor de begeleiding van leerlingen, kan hiervoor een premie van € 1.750 genieten.

Deze premie kan aangevraagd worden voor elke mentor die minstens één en maximum vier leerlingen begeleidt gedurende een periode van minstens zes maanden.

Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet het gaan om leerlingen die:

 • ingeschreven zijn bij één van de erkende operatoren voor alternerende opleiding;
 • minder dan 25 jaar oud zijn;
 • en een overeenkomst alternerend leren sluiten.

De werkgever vraagt de mentorpremie aan bij Actiris door middel van de indiening van een specifiek aanvraagformulier opgesteld door Actiris dat minstens de volgende informatie bevat:

 • de identiteitsgegevens van de werkgever, het rekeningnummer waarop de premie betaald moet worden en de handtekening van de werkgever;
 • de identiteitsgegevens van de leerling en zijn identificatienummer van de sociale zekerheid;
 • de identiteitsgegevens van de mentor en zijn handtekening;
 • de benaming, finaliteit en begin- en einddatum van de opleiding.

Hierbij voegt de werkgever een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat de opleiding gedurende zes maanden in de onderneming werd gegeven.

De aanvraag moet door de werkgever ingediend worden tussen zes en negen maanden na de start van de alternerende opleiding. Wanneer het aanvraagdossier volledig werd ingediend, zal de werkgever binnen de twee maanden na de indiening deze mentorpremie ontvangen.

 

 1. De premie voor jongeren in een alternerende opleiding

Ook de jongere die een alternerende opleiding volgt, kan van een premie genieten op voorwaarde dat de jongere minstens vier maanden bij dezelfde werkgever een opleidingsovereenkomst uitvoert.

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet de jongere gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast moet de jongere tijdens de periode van deeltijdse leerplicht starten met het volgen van onderwijs met beperkt leerplan of het volgen van de voor de vervulling van de leerplicht erkende vorming.

Voor deze premie komt als opleidingsovereenkomst in aanmerking:

 • een industriële leerovereenkomst;
 • een beroepsinlevingsovereenkomst;
 • een overeenkomst alternerend leren zoals voorzien in de Franse Gemeenschap;
 • een overeenkomst alternerend leren zoals voorzien in de Vlaamse Gemeenschap.

De jongere kan maximum drie keer een jongerenpremie bekomen voor dezelfde opleidingscyclus, op voorwaarde dat hij met succes een jaar opleiding heeft voltooid.

De premie bedraagt:

 • € 500 bij de eerste en de tweede aanvraag;
 • € 750 bij de derde aanvraag.

De jongere moet deze premie eveneens bij Actiris aanvragen via een specifiek aanvraagformulier opgesteld door Actiris dat minstens de volgende informatie bevat:

 • de identiteitsgegevens van de werkgever;
 • de identiteitsgegevens van de jongere, zijn identificatienummer van de sociale zekerheid, zijn handtekening en het rekeningnummer waarop de premie moet worden uitbetaald;
 • de benaming, finaliteit en begin- en einddatum van de opleiding;
 • een getuigschrift van de onderwijs- of opleidingsinstelling waarin bevestigd wordt dat de jongere het opleidingsjaar succesvol heeft beëindigd.

Bij het formulier voegt de jongere een getuigschrift met de bevestiging dat de opleiding in de onderneming werd gerealiseerd voor een periode van minstens vier maanden, samen met een getuigschrift van welslagen.

De aanvraag moet door de jongere ingediend worden binnen de drie maanden die volgen op het einde van het opleidingsjaar. Wanneer het aanvraagdossier volledig werd ingediend, zal de jongere binnen de twee maanden na de indiening deze jongerenpremie ontvangen.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2018 betreffende de premies om de alternerende opleiding te stimuleren, B.S. 19 juni 2018.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!