Vanaf 13 juli 2020 bent u verplicht uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid.

 

Voor wie?

Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet.

 

Wanneer moet u dit doen?

U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer:

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen worden verhoogd;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

 

Hoe moet u dit doen?

De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen, dit kan individueel of collectief gebeuren.

Dit kan ook via mail, SMS, WhatsApp, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…., voor zover de melding gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen. We raden u aan om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

 

Wat moet u vermelden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag worden gerefereerd naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona;
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is;
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken;
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

 

Wat zijn de sancties ?

Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen.

 

Tot slot

Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.

 

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, B.S. 3 juli 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!