De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2020 werden de geïndexeerde bedragen voor 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende grenzen:

 

 

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – € 1.149 / /
€ 1.149,01 – € 1.235 20% € 17,20
€ 1.235,01 – € 1.362 30% € 38,10
€ 1.362,01 – € 1.490 40 % € 51,20
Boven € 1.490 Onbeperkt Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 71 per kind ten laste:

  • het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
  • de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2021:

  • € 3.259 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 4.708 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 5.969 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

 

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

 

Overgangsperiode omwille van de coronacrisis

 

Omwille van de coronacrisis heeft de overheid beslist om de grenzen voor loonbeslag of loonoverdracht te verhogen voor de periode van 24 december 2020 tot 31 maart 2021.

 

 

Nettoloon

 

Vatbaar voor beslag
€ 0 – € 1.366 /
€ 1.366,01 – € 1.467 20%
€ 1.467,01 – € 1.619 30%
€ 1.619,01 – € 1.770 40 %
Boven € 1.770,01 Onbeperkt

 

Het niet-beslagbaar bedrag per kind zal 84 euro bedragen.

 

Dezelfde wetgeving voorziet ook in een verbod van het vestigen van nieuwe loonbeslagen voor de periode van 24 december 2020 tot en met 31 januari 2021.

 

 

Bronnen: KB van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (I), B.S. 17 december 2020;

Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, B.S. 17 december 2020;

Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1), B.S. 24 december 2020.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!