Op zaterdag 11 april 2020 werd er een akkoord bereikt over de invoering van een aantal extra socio-economische maatregelen en gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Door middel van deze bijkomende maatregelen hoopt de regering onder meer bepaalde sectoren waar er momenteel een grote werkdruk heerst, te ondersteunen. Er werd een akkoord bereikt over een aantal basisprincipes. De concrete voorwaarden en de praktische modaliteiten zullen nog verder uitgewerkt moeten worden in wetgeving.

1. Bijkomende vrijwillige overuren
Voor ondernemingen die tot de essentiële sectoren behoren, worden de vrijwillige overuren verhoogd tot 220 overuren voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Werknemers die tewerkgesteld zijn in deze kritieke sectoren, kunnen hierdoor in deze periode extra vrijwillige overuren presteren. Voor deze vrijwillige overuren zou er geen overloontoeslag betaald moeten worden en moet er ook geen inhaalrust toegekend worden. Volgens het persbericht van de eerste minister zullen deze vrijwillige overuren ook vrijgesteld zijn van belastingen, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden.

2. Terbeschikkingstelling van werknemers
Werkgevers uit de essentiële sectoren zullen gebruik kunnen maken van een tijdelijke afwijking van het verbod op terbeschikkingstelling. Deze afwijking zal van toepassing zijn gedurende de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020. Hierdoor kan een werkgever zijn vast personeel tijdelijk ter beschikking stellen van een andere werkgever-gebruiker die behoort tot één van de kritieke sectoren. Het is aangewezen om vóór de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke overeenkomst op te stellen die getekend wordt door de werkgever, de werknemer en de gebruiker. In deze overeenkomst moeten partijen dan de voorwaarden en de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling beschrijven. Er zullen wel nog richtlijnen komen over welke werknemers hiervoor in aanmerking komen en welke loon- en arbeidsvoorwaarden hierbij gerespecteerd moeten worden.

3. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur
Het zal voor de ondernemingen die behoren tot de kritieke sectoren ook mogelijk worden om gedurende een periode van 3 maanden meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te sluiten, zonder dat deze arbeidsovereenkomst beschouwd zal worden als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Het zou wel de bedoeling zijn dat voor deze arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur een minimumduur van 7 dagen gerespecteerd dient te worden.

4. Tijdelijke uitbreiding studentenarbeid
Studenten kunnen normaal gezien 475 uren per jaar studentenarbeid verrichten met toepassing van solidariteitsbijdragen.
Er werd nu een akkoord bereikt om bepaalde werkuren van studenten uitzonderlijk niet mee te tellen voor dit maximumcontingent van 475 uren studentenarbeid per jaar. Op die manier kunnen studenten tijdens het tweede kwartaal ingezet worden ter versterking in bijvoorbeeld de detailhandel en de voedingssector.

5. De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om in de vitale sectoren van de land- en tuinbouw te werken
Werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, zullen op een flexibele manier en zonder inkomensverlies kunnen werken in de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw. Het is de bedoeling dat deze werknemers voor een volledige werkdag het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zullen ontvangen. Een gelijkaardige maatregel kan eventueel ook ingevoerd worden voor werknemers in een stelsel van tijdskrediet.

6. Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt
Asielzoekers die een aanvraagdossier hebben ingediend bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zullen de toelating krijgen om te werken voor de duur van de procedure. Op die manier wil de regering het gebrek aan arbeidskrachten in sommige sectoren, met name seizoensarbeiders, gedeeltelijk compenseren.

7. Het bevriezen van de degressiviteit bij volledige werkloosheid
De regering heeft tevens beslist om de degressiviteit van de uitkeringen in geval van volledige werkloosheid tijdelijk te bevriezen. Deze maatregel zal ook gelden gedurende de crisisperiode. Er komt wellicht ook een gelijkaardige toepassing voor de gerechtigden op een beroepsinschakelingsuitkering en voor artiesten.

Zodra deze maatregelen definitief omgezet zijn in wetgevende teksten, komen wij hier uitgebreider op terug.

Bron: Persbericht dd. 11 april 2020 van Eerste minister Sophie Wilmès: “Extra socio-economische en gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen Covid-19”.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!