De federale regering heeft een nieuw formulier ontworpen waarmee een werknemer kan bewijzen dat hij het werk heeft hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid. De werkgever zelf communiceert over die werkhervatting alleen nog via elektronische weg.

 

Het nieuwe model van ‘Aangifte van werkhervatting of bewijs van hervatting van werkloosheid’ moet gebruikt worden wanneer een werknemer ná 31 december 2019 het werk hervat na een periode van moederschapsverlof, omgezet moederschapsverlof, adoptieverlof of pleegverlof, of wanneer hij na die datum het werk vervroegd hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid.

 

De werknemer bezorgt het ingevulde formulier aan zijn ziekenfonds binnen de acht dagen na de beëindiging van de arbeidsongeschiktheid. Het nieuwe model bevat geen luik meer dat moet ingevuld worden door de werkgever.

 

De werkgever bezorgt de datum van werkhervatting vanaf 2020 rechtstreeks, via elektronische weg, aan de verzekeringsinstelling. In principe doet hij dat ten laatste op de eerste werkdag van de tweede maand die volgt op de maand waarin zijn werknemer het werk heeft hervat.

 

 

Bron: Verordening van 18 september 2019 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, §1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!