Met de loonbonus “cao nr. 90” kan de werkgever een collectieve loonbonus (= niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel) aan zijn werknemers betalen op een sociaal- en fiscaalvriendelijke manier. Het bonusplan wordt ingevoerd via een cao of een toetredingsakte.

 

 

Op 27 november 2018 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een cao gesloten om de bestaande cao over de loonbonus te wijzigen vanaf 1 januari 2019.

 

Deze wijzigingen brengen enkele administratieve vereenvoudigingen aan en beogen een model van elektronische toetredingsakte en elektronische cao.

 

In een nieuw standaardmodel voor de cao en de toetredingsakte, dat werkgevers vanaf 1 januari 2019 moeten gebruiken, worden de verplichte vermeldingen geconcretiseerd. Zo moet de onderneming voortaan bv. verklaren dat zij niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging m.b.t. collectief ontslag met sluiting van de onderneming. Daarenboven wordt de bepaling “geldigheidsduur van het plan” opgeheven. Tot slot is er een verklaring als de cao een eerdere cao vervangt.

 

Het is mogelijk om de doelstellingen (enkel via cao) en de niveaus te wijzigen die in het plan opgenomen zijn. De werkgever meldt een wijziging van de niveaus die opgenomen zijn in een toetredingsakte aan de voorzitter van het paritair comité en aan zijn werknemers. Een wijziging van de doelstelling of het niveau opgenomen in een cao wordt gemeld aan de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend. De werkgever deelt de wijzigingen ook altijd mee aan de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Er wordt bepaald dat elke wijziging slechts betrekking kan hebben op de toekomst en niet op een referteperiode die reeds verlopen is of reeds aan de gang is.

 

Tot slot wordt de basis van de e-bonus gelegd, een elektronisch standaardformulier en de elektronische neerlegging van de toetredingsakte en cao. Dit zal pas later ingevoerd worden.

 

 

 

Bron: NAR cao nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de cao nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; Advies NAR nr. 2.107 van 27 november 2018.

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!