De huidige, soepele regeling tijdelijke werkloosheid overmacht corona en tijdelijke werkloosheid oorlog in Oekraïne loopt normaal gezien tot 30/06/2022. De onderhandelingen omtrent eventuele verlenging van deze maatregel zijn nog steeds bezig, maar we vermoeden dat de kans klein is dat deze systemen verlengd zullen worden.

Via deze weg herhalen we daarom nog eens de stappen die u dient te ondernemen indien de vereenvoudigde procedure niet langer in uw onderneming van toepassing zal zijn maar u toch nog gebruik zou willen maken van economische werkloosheid.

Voor arbeiders
Wenst u de arbeidsovereenkomst van uw arbeiders volledig of gedeeltelijk te schorsen?

 • Volledige schorsing: maximaal 4 weken waarna een verplichte werkweek moet worden voorzien;
 • Gedeeltelijke grote schorsing: maximum 13 weken waarbij de werknemer minstens 1 dag/week of minstens 2 dagen per 2 weken dient te werken.
 • Gedeeltelijke kleine schorsing: periode van 1 jaar waarin er in één week meer werkdagen moeten zijn dan werkloosheidsdagen of dat er minstens 1 volledige week per 2 weken gewerkt moet worden. Opgelet! Bepaalde sectoren wijken hier van af (bv. PC 126)

Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met uw Payroll Advisor indien u in het verleden (voor de coronacrisis) reeds gebruik maakte van het systeem van economische werkloosheid en dit opnieuw wenst te doen vanaf juli.

Formaliteiten:

 • Informeer de RVA ten laatste 7 kalenderdagen voor de eerste dag werkloosheid. Is vrijdag 1 juli de eerste werkloosheidsdag, dan dient u dit dus te doen ten laatste op donderdag 23 juni.
 • Informeer ook uw arbeiders en de overlegorganen in uw onderneming ten laatste 7 kalenderdagen voordien.
 • Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 • Vergeet de C3.2A’s en het elektronisch validatieboek ook niet. Deze vielen weg bij de versoepelde regeling maar zonder bijkomende updates van de overheid, zullen die opnieuw verplicht zijn vanaf 1 juli.

Voor bedienden
Om gebruik te kunnen maken van economische werkloosheid voor bedienden moet bewezen kunnen worden dat de onderneming in moeilijkheden is :

 • de onderneming kent een substantiële daling van minimum 10 % van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de economische werkloosheid, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat; OF
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag; OF
 • de minister van Werk erkent de onderneming als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die, op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben gehad.

U kan opteren voor een volledige schorsing gedurende 16 weken of een gedeeltelijke schorsing (minstens twee arbeidsdagen per week) gedurende 26 weken.

Formaliteiten:

 • Vul het document C106a in. Verwijs hierin naar cao nr. 159. U dient geen ondernemingsplan of cao op te stellen.
 • Verstuur dit document samen met de bewijzen van uw situatie ten laatste op donderdag 9 juni indien u vanaf vrijdag 1 juli gebruik wil maken van economische werkloosheid voor bedienden. We raden aan om dit ook per mail te versturen naar tijdelijkewerkloosheid.xx@rvaonem.fgov.be. De xx dient u te vervangen door het werkloosheidsbureau van uw regio.
 • Informeer de RVA ten laatste 7 kalenderdagen voor de eerste dag werkloosheid. Is vrijdag 1 juli de eerste werkloosheidsdag, dan dient u dit dus te doen ten laatste op donderdag 23 juni.
 • Informeer ook uw bedienden en de overlegorganen in uw onderneming ten laatste 7 kalenderdagen voordien.
 • Informeer de RVA maandelijks over de eerste effectieve werkloosheidsdag.
 • Vergeet de C3.2A’s en het elektronisch validatieboek ook niet. Deze vielen weg bij de versoepelde regeling maar zonder bijkomende updates van de overheid, zullen die opnieuw verplicht zijn vanaf 1 juli.

Breng ten slotte ook uw Payroll Advisor op de hoogte van uw beslissingen inzake economische werkloosheid.

Wij houden u verder op de hoogte van eventuele bijkomende beslissingen van de overheid. De kans bestaat namelijk dat een aantal formaliteiten soepeler zullen toegepast worden om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen (bv. termijn C106, termijn kennisgeving, …).

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!