Begin 2019 sloten de sociale partners een akkoord rond de welvaartsaanpassing.

De wijzigingen vinden plaats in 3 fasen:

  • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen;
  • 1 september 2019: verhoging van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen;
  • 1 januari 2020: er worden nog andere bedragen opgetrokken.

Sinds 1 september 2019 bedraagt het nieuw maximumbedrag voor de werkloosheidsuitkeringen voor de werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) € 1.361,10 per maand of € 52,35 per dag.

Deze stijging kan een invloed hebben op de berekening van de sociale en fiscale inhoudingen op de aanvullende vergoeding die betaald wordt door de werkgever en bijgevolg op het nettobedrag. De inhouding van 6,5% wordt immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding. Aan het bedrag van de aanvullende vergoeding wijzigt in principe niets.

Voor de SWT’ers waarvan de uitkeringsaanvraag reeds werd ingediend vóór 1 september 2019 én waarvan de werkloosheidsuitkering lager was dan € 1.347,58 per maand moet er bijgevolg niets worden aangepast.

Bron: K.B. dd. 2 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003, tot uitvoering van het artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020, B.S. 19 juni 2019.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!