Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden.

Ter herinnering, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Op voorwaarde dat de voordelen worden toegekend in overeenstemming met de regelgeving, genieten ze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van 4.020 EUR bruto in 2024 (= 3.496 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%), per kalenderjaar en per werknemer. In hoofde van de werkgever zijn de effectief toegekende voordelen onderworpen aan een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 3.496 EUR netto in 2024, per kalenderjaar en per werknemer.

Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het bonusplan indienen via een specifieke cao, conform de cao-wet.

Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan kan de loonbonus worden ingevoerd door een cao of door een toetredingsakte, naar keuze van de werkgever. De procedure van invoering door een toetredingsakte verloopt in twee fases:

  • De eerste fase houdt in dat de werkgever de betrokken werknemers inlicht over de concrete plannen en gedurende vijftien dagen een register ter beschikking stelt waarin ze hun opmerkingen kunnen optekenen. Na afloop van deze termijn stuurt de werkgever het register ter inzage naar de inspectie. Als er geen opmerkingen zijn, is de eerste fase afgelopen. Is dit wel het geval, volgt er een verzoeningsprocedure.
  • In de tweede fase wordt de toetredingsakte ter controle elektronisch neergelegd bij de griffie van de FOD WASO via het platform bonusplannen.be. Vervolgens wordt een vorm- en marginale toetsing uitgevoerd door het Paritair Comité. Deze heeft twee maanden om te beslissen. Indien er geen beslissing wordt genomen door het PC, dan dient een ambtenaar van de FOD WASO zich binnen de maand uit te spreken over de goedkeuring van het plan.

 

Opmerking: een onderneming is uiteraard niet verplicht om een bonusplan met een referteperiode van 1 jaar in te dienen. Een werkgever kan ook beslissen om later op het jaar een bonusplan in te dienen, zolang de referteperiode van dit plan maar minimum 3 maanden bedraagt.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/niet-recurrente-resultaatsgebonden-voordelen-bonusplannen

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!