De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) wijzigingen doorgevoerd aan cao nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen of de loonbonus.

 

Loonbonus?

Met de loonbonus of de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen worden de voordelen bedoeld gebonden aan de collectieve resultaten van de onderneming of van een groep van ondernemingen, ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

 

De loonbonus is een interessante alternatieve verloningsvorm die de werkgever minder kost dan normaal loon en waarvan de werknemers meer overhouden. De loonbonus is niet-recurrent zodat de werkgever op een fiscaal voordelige manier aan de werknemer een extraatje kan toekennen, zonder dat ze hierop verworven rechten kunnen doen gelden. De loonbonus telt ook niet mee om te beoordelen of men in overeenstemming is met de regelgeving met betrekking tot de loonnorm.

 

Belangrijkste voorwaarden

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden om een loonbonus te kunnen toekennen:

 • collectief doel;
 • collectieve toekenning;
 • niet ter vervanging van bestaande loonbestanddelen;
 • uitsluiting voor ondernemingen die overgaan tot sluiting van de onderneming.

 

De NAR heeft in een recent advies een niet-limitatieve lijst van doelstellingen opgesomd:

 • economische en financiële doelstellingen;
 • doelstellingen tot verbetering van de collectieve prestaties en het merkimago van de onderneming. Met name:
  • deelname aan opleidingen/seminars (betalend of gratis) en organisatie van opleidingen/seminars (betalend of gratis);
  • acties op het gebied van digitalisering en cybersecurity;
  • invoering van nieuwe werkmethodes;
  • creatie van synergieën tussen de departementen/afdelingen van de onderneming;
  • acties om vergissingen bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te verminderen, om de arbeidskwaliteit te verbeteren;
 • doelstellingen die verband houden met welzijn op het werk en veiligheid (bijkomende voorwaarde cao nr. 90/4). Met name:
  • deelnemen aan acties ter bevordering van een preventiecultuur in het bedrijf, bijvoorbeeld met betrekking tot psychosociale risico’s en acties op het gebied van ergonomie;
  • deelnemen aan acties om de werknemers in goede conditie te houden;
  • deelnemen aan acties ter bevordering van de veiligheid in en van het bedrijf;
 • doelstellingen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming/ecologie. Met name acties voor gelijke kansen en gelijke behandeling binnen het bedrijf;
 • doelstellingen inzake mobiliteit (bijkomende voorwaarde cao nr. 90/4): het toegekende voordeel is bedoeld als een niet-structurele en elk jaar ambitieuzere stimulans om naar alternatieve mobiliteit over te stappen in plaats van de auto te gebruiken;
 • doelstellingen in verband met andere maatschappelijke uitdagingen.

 

De volledige illustratieve lijst van doelstellingen, inclusief concrete voorbeelden, kan u terugvinden in het NAR-advies nr. 2.275.

 

Bijkomende voorwaarden bij bepaalde doelstellingen

De NAR verbindt met de wijziging van NAR-cao nr. 90/4 van 22 februari 2022 bijkomende voorwaarden aan twee mogelijke doelstellingen:

 

 • Doelstellingen die verband houden met welzijn op het werk en veiligheid:

De werkgever moet bij de doelstellingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval, en die betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen, voorzien in een algemeen preventieplan en een jaaractieplan.

De werkgever dient het algemeen preventieplan en het lopende jaaractieplan voortaan ook samen met de cao of toetredingsakte te bezorgen aan de FOD WASO.

 

 • Doelstellingen inzake mobiliteit:

Mobiliteitsdoelstellingen zijn toegestaan indien het gaat over een niet-structurele en elk jaar ambitieuzere stimulans om naar alternatieve mobiliteit over te stappen in plaats van de auto te gebruiken.

Deze doelstellingen zijn enkel toegelaten indien de werkgever fietsvergoedingen toekent aan de werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer. De werkgever dient dit uitdrukkelijk te verklaren in het plan.

 

 

Documenten

Bij de invoering van de loonbonus, zal u voortaan gebruik moeten maken van een nieuw standaardmodel. De digitale e-bonusapplicatie wordt weldra aangepast.

 

Bron: Cao nr. 90/4 van 22 februari 2022 tot wijziging van de cao nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, Advies nr. 2.275 van 22 februari 2022 betreffende niet-recurrente voordelen – evaluatie van de cao nr. 90 en www.nar-cnt.be.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!