Omwille van de coronasituatie werden de grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht tijdelijk verhoogd tot 30 september 2021.

 

Met ingang van 1 oktober 2021 eindigt deze tijdelijke verhoging. Hierdoor zullen dus opnieuw de gewone grensbedragen van toepassing worden die eind 2020 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 de volgende grenzen.

 

Nettoloon Vatbaar voor beslag Maximale inhouding
€ 0 – € 1.149 / /
€ 1.149,01 – € 1.235 20% € 17,20
€ 1.235,01 – € 1.362 30% € 38,10
€ 1.362,01 – € 1.490 40% € 51,20

 

 

Onder bepaalde voorwaarden en mits de nodige formaliteiten worden vervuld, kunnen deze grenzen verhoogd worden met € 71 per kind ten laste. Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

 

Bronnen: Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek (I), BS 17 december 2020 en Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17 december 2020.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!