Eind november 2022 bereikte de regering een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien voor werknemers van ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald. De ministerraad van 24 maart 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de toekenning van deze koopkrachtpremie.

Bedrag

Bedrijven die goede of uitzonderlijk resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om een eenmalige premie in de vorm van consumptiecheques toe te kennen van maximum € 500. In geval van uitzonderlijke hoge winst kan de premie tot € 750 bedragen.

De begrippen ‘goede of uitzonderlijke resultaten’ en ‘uitzonderlijke hoge winst’ zijn niet gedefinieerd in de voorontwerpen. De sociale partners zullen dus op sectorniveau moeten bepalen wat er onder wordt verstaan.

Sociale en fiscale behandeling

Indien de koopkrachtpremie voldoet aan de wettelijke voorschriften, is deze slechts onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd. Op fiscaal gebied werd bepaald dat de premie is vrijgesteld van belasting. De premie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

Uitgifte

De koopkrachtpremie kan worden uitgegeven vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024

Verdere procedure

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd, met het oog op indiening bij de kamer van volksvertegenwoordigers.

Zelfs na de publicatie in het Belgische Staatsblad, moeten de sectorakkoorden 2023-2024 worden afgewacht. De koopkrachtpremie kan namelijk via een sectorale cao worden vastgesteld. Het is dus aangewezen om deze akkoorden af te wachten, zodat je niet dubbel moet betalen.

 

Bron: Voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024; Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie; Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van de artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen en www.news.belgium.be.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!