Op elke werkgever rust de verplichting om jaarlijks een verslag op te maken over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Dit verslag dient opgemaakt te worden vóór 1 april.

 

 

 

Elke onderneming is verplicht om een interne dienst voor preventie op het werk op te richten. Werkgevers met minder dan 20 werknemers kunnen zelf de rol van preventieadviseur op zich nemen.

 

Het verslag geeft een samenvatting van de preventiemaatregelen die de onderneming tijdens het voorbije jaar heeft getroffen. De inhoud van het verslag ligt wettelijk vast en krijgt vorm aan de hand van drie types van modelformulieren:

  • Formulier A – voor een werkgever met een interne dienst zonder afdelingen
  • Formulier B – voor een werkgever met een interne dienst met afdelingen
  • Formulier C – voor een groep van werkgevers die een gemeenschappelijke preventiedienst organiseren

 

De werkgever en het hoofd van de preventiedienst ondertekenen het ingevulde formulier. Sinds 2018 is er geen verplichting meer om het formulier vóór 1 april naar de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk toe te sturen. Het volstaat als u het jaarverslag ter beschikking houdt van de met het toezicht belaste ambtenaren.

 

De formulieren zijn hier terug te vinden.

 

U kan hiervoor ook altijd advies inwinnen bij uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!

 

 

 

Bron: KB 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, BS 26 februari 2018.