Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn in principe niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona werd in 2020 reeds voorzien in een uitzondering op deze regel, zodat deze dagen tijdelijke werkloosheid in 2020 toch gelijkgesteld werden met gewerkte dagen.

 

Ook voor het jaar 2021 was aangekondigd dat alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona zouden worden gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur. Inmiddels werd deze bepaling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2021 waardoor deze nu ook effectief van kracht wordt. Deze gelijkstelling geldt eveneens voor de dagen tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen.

 

Deze gelijkstellingen brengen extra kosten met zich mee. Voor wat betreft de jaarlijkse vakantie van bedienden zullen de werkgevers deze kosten moeten dragen. Voor arbeiders is dit de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

De overheid heeft daarom een budget uitgetrokken om deze meerkost deels te compenseren.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona

 

  1. Compensatie bedienden

De overheid heeft een budget van € 46.146.551 uitgetrokken om de meerkost, die de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor de jaarlijkse vakantie tot 31 december 2021 met zich meebrengt, te compenseren.

 

De compensatie wordt door de RSZ berekend en toegekend in het tweede kwartaal van 2022 o.b.v. de kwartaalaangiftes van 2021. Enkel werkgevers die in het eerste of tweede kwartaal van 2021 bedienden tewerkstelden, komen in aanmerking voor de compensatie.

 

 

 

 

 

In eerste instantie wordt een gemiddeld percentage berekend van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona die elke werkgever in het eerste en tweede kwartaal 2021 heeft gebruikt. Dit zal bepalen of de werkgever recht heeft op een compensatie en hoeveel deze compensatie bedraagt:

 

  • < 41 %: geen compensatie;
  • ≥ 41 %: compensatie van 40%;
  • ≥ 51%: compensatie van 50%;
  • ≥ 61 %: compensatie van 60%
  • ≥ 71 %: compensatie van 70%;
  • ≥ 81 %: compensatie van 80%;
  • ≥ 91 %: compensatie van 95%

 

Het uiteindelijke compensatiebedrag dat wordt toegekend, zal berekend worden door een breuk toe te passen op de totaal beschikbare enveloppe. Meer bepaald gaat het om de volgende formule:

 

Compensatiebedrag = (A / T) x enveloppe

 

* A = het hierboven bepaalde compensatiepercentage x de som van de globale prestatiebreuken voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021.

* T = de som van alle A’s van alle werkgevers.

 

De RSZ zal zorgen voor de berekening van het compensatiebedrag en zal de compensatie in mindering brengen van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal van 2022. Indien er nog een krediet overblijft, kan dit worden overgedragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen of kan er om terugbetaling worden verzocht.

 

  1. Compensatie arbeiders

De andere enveloppe van € 107.120.028 zal aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie worden toegekend.

 

Tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen

Er is voorzien in een aparte globale enveloppe van € 703.420 ter compensatie van de meerkost, die de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht wegens overstromingen tot 31 december 2021 met zich meebrengt. Deze compensatie is van toepassing op de bedienden in uw onderneming.

 

De compensatie wordt door de RSZ berekend en toegekend in het tweede kwartaal van 2022 o.b.v. de kwartaalaangiftes van 2021. Enkel werkgevers die in het derde kwartaal van 2021 bedienden tewerkstelden, komen in aanmerking voor de compensatie.

 

Er wordt voorzien in een forfaitaire compensatie van maximaal € 18 per dag tijdelijke werkloosheid omwille van de overstromingen.

 

De RSZ zal eveneens zorgen voor de berekening van het compensatiebedrag en zal de compensatie in mindering brengen van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal van 2022. Indien er nog een krediet overblijft, kan dit worden overgedragen naar de oudste schulden, naar de volgende kwartalen of kan er om terugbetaling worden verzocht.

Indien de werkgever reeds aanspraak maakt op een compensatie ten gevolge van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, dan vult de RSZ deze compensatie aan tot het bedrag waarop de werkgever recht heeft op basis van de overstromingen.

 

De werkgever moet deze compensatie aanvragen via de website van de RSZ en dit vóór 31 mei 2022. De aanvraag is momenteel nog niet mogelijk.

 

Voor het jaar 2022 is er voorlopig nog geen nieuws omtrent de gelijkstelling. Uiteraard houden wij u hiervan verder op de hoogte.

 

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021, BS 21 december 2021 en Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.

 

Bron: Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021.

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!