De innovatiepremie bestaat reeds langer, maar het systeem werd telkens voor bepaalde duur ingevoerd. Inmiddels is de regeling verlengd tot 31 december 2020 waardoor de premie ook in 2019 en 2020 toegekend kan worden.

 

 

 

Een innovatiepremie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen indien aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • de premie moet toegekend worden naar aanleiding van een innovatie:
    • deze innovatie moet een daadwerkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de werkgever;
    • de innovatie moet spontaan zijn, ze mag dus niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag door een derde aan de werkgever;
    • de innovatie moet intern zijn, ze moet in de onderneming zelf ingevoerd worden of het voorwerp uitmaken van een prototype;
  • de premie mag niet toegekend worden ter vervanging van loon;
  • de premie mag enkel toegekend worden aan werknemers die met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever. Het aantal werknemers dat een innovatiepremie ontvangt, mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers voor ondernemingen vanaf 30 werknemers. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers kunnen maximum 3 werknemers een innovatiepremie genieten. Per innovatie kunnen maximum 10 werknemers een innovatiepremie genieten
  • de totale som van de uitgekeerde innovatiepremies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar. De toegekende innovatiepremie mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan het bruto maandloon van de werknemer.

 

Een werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor een specifieke procedure volgen. De werkgever moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van een eenmalige innovatiepremie.

 

Daarnaast moet de werkgever ook een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie via een gestandaardiseerd formulier. De FOD Economie analyseert de geldigheid van de aanvraag met betrekking tot de innovatieve aspecten.

 

Zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, moet de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de begunstigden meedelen aan de RSZ. Dit moet gebeuren in de maand die volgt op de toekenning van de innovatiepremie en kan elektronisch via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

 

 

Bron: Wet van 26 mei 2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, B.S. 17 juni 2019.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!