Beste klant,

Vanaf 2024 worden er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd voor werkgevers die beroep doen op flexi-jobs en werknemers die flexi-jobs uitoefenen. Daarmee wilde de regering enerzijds een optimaal en uitgebreider wettelijk kader invoeren om misbruiken van het systeem van flexi-jobs en het oneigenlijke gebruik ervan tegengaan, en anderzijds het gebruik van flexi-jobs naar andere sectoren uitbreiden. De RSZ publiceerde reeds de wijzigingen onder zijn tussentijdse instructies en de wetgeving werd ook reeds gestemd op 21 december 2023.

Ondertussen werd deze wetgeving ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt dit dus effectief in werking op 1 januari 2024!

1. Uitbreiding toepassingsgebied
In volgende sectoren kon er reeds gebruik gemaakt worden van het systeem van de flexi-jobs:

 • PC 118.03: het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij uitgezonderd industriële bakkerijen (RSZ-werkgeverscategorie 258);
 • PC 118: het paritair comité voor de voedingsnijverheid met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242;
 • PC 119: het paritair comité voor de handel in voedingswaren;
 • PC 201: het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel;
 • PC 202: het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
 • PC 202.01: het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • PC 223: het paritair comité voor de sport;
 • PC 302: het paritair comité voor de horeca;
 • PC 303.03: het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304: het paritair comité voor het vermakelijksheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • PC 311: het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;
 • PC 312: het paritair comité voor de warenhuizen;
 • PC 314: het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
 • PC 322: het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovengenoemde paritaire comités;
 • PC 330: het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van zorgfuncties (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).

Vanaf 2024 komen volgende nieuwe sectoren ook in aanmerking voor het systeem van flexi-jobs:

 • PC 112 voor het garagebedrijf
 • PC 320 voor de begrafenisondernemers
 • PC 132 voor de technische land- en tuinbouw
 • PC 144 voor de landbouw
 • PC 145 voor de tuinbouwbedrijven
 • PC 200 voor de bedienden specifiek in autorijscholen
 • PC 323 voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden
 • PC 118 voor de voedingsnijverheid, enkel voor werkgevers die behoren tot een bepaalde subsector (bv. industriële en ambachtelijke bakkerijen, brouwerijen, drankennijverheid, groentennijverheid, aardappelverwerkende nijverheid, enz.)
 • PC 140.05 voor de verhuizing
 • PC 140.01 voor de autobussen en autocars
 • De evenementensector voor bedrijven die behoren tot een bepaalde NACE-code en enkel voor functies die rechtstreeks verband houden met de organisatie van evenementen

In sommige van die sectoren komen enkel werkgevers met een bepaalde werkgeverscategorie of een bepaalde NACE code in aanmerking. Je vindt daarvan een duidelijk overzicht in de tussentijdse instructies van de RSZ. Bij twijfel, neem zeker met ons contact op.

Op vraag van de gefedereerde entiteiten (opt-in) en op basis van een koninklijk besluit wat in principe maar mogelijk zal zijn ten vroegste vanaf het 2de kwartaal 2024 kunnen flexi-jobs vervolgens ook nog geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid tot:

 • de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) met als NACE-hoofdcode bij de RSZ kinderopvang (8891), of voor de werkgevers die niet onder de wet van 5 december 1968 ressorteren die als NACE-hoofdcode bij de RSZ kinderopvang hebben (8891);
 • de sector van het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs (toepassingsgebied nader te bepalen)
 • de werknemers en de werkgevers uit de sport- en cultuursector, voor zover de werkgevers niet onder de wet van 5 december 1968 ressorteren en enkel voor de werkgevers die één van de NACE-codes bij de RSZ onder de codes 93.1 (sport) of 90 (creatieve activiteiten, kunst en amusement) hebben (toepassingsgebied nader te bepalen)

Voor deze sectoren is het dus nog even wachten op bijkomende informatie en kan toepassing dus nog niet onmiddellijk. Wij houden je hiervan verder op de hoogte via onze mailings en nieuwsbrieven.

Voor sectoren die onder het toepassingsgebied vallen maar die het gebruik van flexi-jobs geheel of gedeeltelijk niet meer willen toestaan zal een opting-out voorzien worden. Voor andere sectoren die niet onder het toepassingsgebied vallen zullen via de sociale partners overeen kunnen komen om alsnog flexi-jobs geheel of gedeeltelijk toe te staan (opting-in). Hierover is ook nog niet alles duidelijk en zal later nog meer informatie volgen.

2. Verhoging bijzondere bijdragevoet
De bestaande bijzondere bijdragen die de werkgevers verschuldigd zijn op het flexiloon worden verhoogd van 25% naar 28% voor alle flexi-jobs, met inbegrip van de lopende flexi-jobs. Hierdoor zal de kostprijs voor jou als werkgever dus hoger liggen.

3. Aanscherping voorwaarden voor de uitoefening van een flexi-job

3.1. Geen tewerkstelling bij verbonden ondernemingen
Het zal vanaf heden niet meer toegestaan zijn om een flexi-job uit te oefenen binnen een onderneming die verbonden is met een vennootschap waar de werknemer ook een arbeidsovereenkomst heeft voor een gewone tewerkstelling van 4/5de of meer. Om na te gaan of twee of meer ondernemingen met elkaar verbonden zijn, wordt beroep gedaan op de definitie uit artikel 1.20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dat artikel 1.20 wordt het volgende bepaald:

Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan onder:
1° “met een vennootschap verbonden vennootschappen”:
a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);

Dit gaat dan bv. om moeder-dochterondernemingen, zusterondernemingen of een consortium. De Inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar deze verbondenheid.

3.2. Geen tewerkstelling bij dezelfde werkgever
Werknemers die reeds tewerkgesteld zijn bij een werkgever in het kader van een andere arbeidsrelatie dan een flexi-job zullen vanaf nu ook niet meer een flexi-job kunnen uitoefenen bij dezelfde werkgever. Vroeger was deze combinatie toegestaan op voorwaarde dat de gewone arbeidsrelatie zich beperkte tot 80% van een voltijdse tewerkstelling.

Op deze regel bestaat wel nog één uitzondering, namelijk een flexi-jobwerkers aan wie in de loop van het kwartaal een vaste arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, kunnen van een flexi-job naar een reguliere tewerkstelling overschakelen. Omgekeerd is niet mogelijk. Deze voorwaarde zal in de DmfA worden gecontroleerd.

3.3. Vermindering van de arbeidsduur voor aanvang van de flexi-job
Personen die hun arbeidsvolume verlagen door van 100% in het huidige kwartaal min 4 naar 80% in het huidige kwartaal min 3 over te gaan, mogen gedurende de 2 kwartalen het huidige en het volgende kwartaal geen flexi-job uitoefenen. Deze controle zal op basis van de loopbaangegevens bij Sigedis in Dimona gebeuren. Concreet zal bij de indiening van een Dimona flexi-job in kwartaal (T) de controle plaatsvinden voor zowel het verschil tussen kwartalen (T – 5) en (T – 4) als voor het verschil tussen de kwartalen (T – 4) en (T – 3).

 1. Wijzigingen inzake het flexi-loon
  Voor de horecasector verandert er op dit vlak niets en blijft het huidige flexiloon behouden (12,05 euro/uur incl. flexivakantiegeld – bedrag van toepassing sinds 1/11/2023).

  In alle andere sectoren zal ook hier een wijziging plaatsvinden. Het basisflexiloon zal namelijk vanaf 2024 gelijk moeten zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie.Indien er geen baremiek salaris werd vastgelegd, dan moet het minstens gelijk zijn aan het GGMMI. Dit zal dus per sector verschillen en niet meer standaard 12,05 euro/uur bedragen (bedrag van toepassing sinds 1/11/2023).

  Om te vermijden dat gespecialiseerde werknemers die een zeer hoog uurloon ontvangen een flexi-job doen, zal het flexiloon (met inbegrip van de vergoedingen, premies en voordelen) voortaan ook niet meer mogen bedragen dan 150% van het minimumbasisloon van de betreffende sector dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie of van het GGMMI.

  Wens je dus het minimale en maximale flexiloon te bepalen, neem dan zeker contact op met jouw Payroll Advisor.

Ten slotte wordt er een jaarlijks fiscaal plafond ingesteld van 12.000,00 EUR op inkomsten uit flexi-jobs, met een uitzondering voor gepensioneerden. Voor het gedeelte boven dit bedrag is er geen fiscale vrijstelling meer. Dit zorgt ervoor dat het systeem van flexi-jobs ook voor de werknemers minder voordelig wordt.

De RSZ onderzoekt hoe een systeem kan uitgewerkt worden dat de werknemer zal toelaten om zijn eigen situatie op te volgen. Begin 2025 zullen de bedragen ontvangen als flexiloon die voor de flexi-jobwerknemers in de loopbaandatabank zichtbaar zijn, gelijktijdig met de loonfiches worden geüpdatet.

Bron: Tussentijdse instructies RSZ

Heb je nog vragen? Wens je meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!