Er werden nog een aantal wijzigingen aangebracht aan het mobiliteitsbudget dewelke op 1 januari 2024 in werking zijn getreden.

Uitbreiding toepassingsgebied

Het toepassingsgebied wordt uitgebreid met burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van de provincies. Bedrijfsleiders blijven nog steeds uitgesloten van het toepassingsgebied.

Uitbreiding EER-beperking tot alle duurzame vervoersmiddelen

Voordien werd enkel voor de biljetten het openbaar vervoer de beperking opgelegd dat deze besteed moeten worden in België of binnen de Europese Economische Ruimte. Deze beperking werd vanaf 1 januari 2024 uitgebreid naar alle duurzame vervoersmiddelen binnen pijler 2 (gemeenschappelijk vervoer, taxi’s, huur van voertuigen, enz.).

Verduidelijking bedrag mobiliteitsbudget

De overeenkomst betreffende de toekenning van een mobiliteitsbudget dient het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget te vermelden. De wet verduidelijkt nu welk bedrag hiervoor in aanmerking moet worden genomen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de total cost of ownership (TCO) d.w.z. de jaarlijkse bruto kosten van de bedrijfswagen voor de werkgever, met inbegrip van de fiscale en parafiscale lasten en de daarmee gerelateerde kosten in het kader van het bedrijfswagenbeleid, zoals de financieringskosten, de brandstofkosten en de verschuldigde solidariteitsbijdrage. Dit bedrag is onderhevig aan eventuele functieveranderingen, bevorderingen of indexeringen.

Kosten voor het beheer van het mobiliteitsbudget

Tot en met 31 december 2023 maakten voor het beheer van het mobiliteitsbudget deel uit van pijler 1. Deze kosten maken vanaf 1 januari 2024 deel uit van pijler 2.

Minimum- en maximumbedragen

De minimum- en maximumbedragen moeten worden nagegaan op het moment van de bepaling van het mobiliteitsbudget, op het moment van een functieverandering of bevordering en jaarlijks op 1 januari 2024.

Wettelijk indexatiemechanisme

Zoals reeds toegelicht, werd er een wettelijk indexatiemechanisme ingevoerd. De minimum- en maximumbedragen van 3.000 euro en 16.000 euro zullen jaarlijks geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2024. Het staat de werkgever vrij om het mobiliteitsbudget jaarlijks te indexeren op basis van bedrijfseigen regels (zonder de loonindex van de sector te overschrijden).

Voor het jaar 2024 betekent dit dat het geïndexeerde mobiliteitsbudget minimaal € 3.055 per jaar bedraagt en maximaal 1/5de van het bruto jaarloon van de betrokken werknemer, met een absolute minimumgrens van € 16.293.

 

Bron: Wet houdende diverse fiscale bepalingen van 28 december 2023, BS 29 december 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!