Sinds enkele jaren kunnen ondernemingen die werknemers met een specifiek diploma tewerkstellen in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen die zij aan deze onderzoekers betalen.

Bedrijven moeten hiervoor wel kunnen aantonen dat hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zich situeren op het terrein van het fundamenteel onderzoek, het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling.

 1. Onderzoekers met specifieke diploma’s

Om recht te openen op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek moet de werknemer beschikken over een diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in de farmaceutische wetenschappen, of een diploma van burgerlijk ingenieur.

Daarnaast komen ook werknemers met een diploma van masterniveau met minstens 240 studiepunten in welbepaalde studierichtingen in aanmerking voor deze maatregel.

Voor de Vlaamse Gemeenschap gaat het concreet om werknemers met een masterdiploma in één van de volgende richtingen: wetenschappen, toegepaste wetenschappen, toegepaste biologische wetenschappen, geneeskunde, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen, biotechniek, architectuur en productontwikkeling. Voor de Franstalige Gemeenschap gaat het om een masterdiploma in de volgende richtingen: wetenschappen, ingenieur, landbouwkunde en biologisch ingenieur, geneeskunde, dierengeneeskunde, biomedische en farmaceutische wetenschappen, architectuur en urbanisme, industriële wetenschappen en industriële landbouwwetenschappen.

Sinds 2018 werd de vrijstelling uitgebreid tot onderzoekers die in het bezit zijn van een bachelordiploma in welbepaalde studiegebieden. Voor de academische bachelors gaat het om dezelfde studiegebieden als hierboven vermeld bij de masterdiploma’s. Voor de professionele bachelors in de Vlaamse Gemeenschap moet het diploma behaald zijn in één van de volgende studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en techniek, nautische wetenschappen, handelswetenschappen en bedrijfskunde (evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op informatica en innovatie). Voor de professionele bachelors in de Franstalige Gemeenschap gaat het om de richtingen: paramedisch en techniek, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak gericht zijn op biotechniek, industriële wetenschappen, technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica.

 1. Aanmeldingsprocedure

Om van deze steunmaatregel te kunnen genieten, moet de werkgever de projecten of programma’s op voorhand elektronisch aanmelden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. De melding kan gebeuren door het invullen van een aanmeldingsformulier dat u kan terugvinden op de website van BELSPO www.belspo.be (klik op aanmelden bedrijfsvoorheffing O&O). De vrijstelling kan slechts toegepast worden nadat de aanmelding door de werkgever is gebeurd.

Bij deze aanmelding zal de werkgever de volgende gegevens moeten meegeven:

 • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
 • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat aan de definitie van wetenschappelijk onderzoek voldaan is;
 • de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of het programma.

 

 1. Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Voor doctors, burgerlijk ingenieurs en masters bedraagt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing 80% van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers.

Werkgevers die onderzoekers met een vereist bachelordiploma tewerkstellen, kunnen genieten van een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 40% op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2018 betaald worden aan deze werknemers.

Voor deze bachelors wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing met ingang van 1 januari 2020 ook verhoogd tot 80%.

Hierdoor is het vrijstelingspercentage vanaf 2020 dus voor alle diploma’s vastgelegd op 80%.

Het bedrag van de vrijstelling voor de bachelors is wel nog steeds beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de volgende diploma’s:

 • diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in de farmaceutische wetenschappen, of van burgerlijk ingenieur;
 • diploma van master of een gelijkwaardig diploma in de studiegebieden of combinaties van studiegebieden voor de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap.

Voor de vennootschappen die op grond van de Vennootschappenwet beschouwd worden als kleine vennootschappen wordt de beperking wel verdubbeld en bedraagt het percentage bijgevolg 50%.

 1. Formaliteiten

De onderneming die gebruik maakt van deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing moet de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking houden van de FOD Financiën. Zo moet er een nominatieve lijst voorgelegd kunnen worden met daarop de volledige identiteit van de werkgever en een aantal specifieke gegevens voor alle betrokken werknemers.

De werkgever moet ook twee afzonderlijke aangiften in de bedrijfsvoorheffing indienen:

 • de eerste aangifte heeft betrekking op de aan alle werknemers betaalde of toegekende bezoldigingen;
 • de tweede aangifte heeft uitsluitend betrekking op de bezoldigingen van de werknemers voor wie de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing geldt.

Daarnaast zal de werkgever ook moeten kunnen aantonen dat de onderzoeker over het juiste diploma beschikt en dat het project wel degelijk voldoet aan de definitie van onderzoek en ontwikkeling.

Bron: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 2017.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!