Sinds 2013 moeten werkgevers ofwel jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers opstellen ofwel kunnen zij opteren om een plan met meerjarenmaatregelen op te stellen. De geldigheidsduur kan de werkgever zelf bepalen. Zolang de geldigheidsduur van uw vorig werkgelegenheidsplan niet verstreken is, dient u niets te ondernemen behoudens het opstellen van een jaarlijks verslag over de voortgang van het werkgelegenheidsplan.

Indien uw voorgaand werkgelegenheidsplan niet meer geldig is, dient u een nieuw plan op te stellen.

TOEPASSINGSGEBIED
Enkel ondernemingen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen vallen onder het toepassingsgebied van het werkgelegenheidsplan 45+. Kleine ondernemingen moeten deze verplichting dus niet naleven. De telling die bepaalt of er al dan niet meer dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld, gebeurt om de vier jaar. De laatste telling dateert van 2 januari 2017.

INVOERINGSPROCEDURE EN TIMING
Voor ondernemingen met meer dan 20 maar minder dan 50 werknemers zonder vakbondsafvaardiging of CPBW moet een plan opgesteld worden maar dient de werkgever de werknemers hiervoor enkel jaarlijks te informeren. Er zijn geen bijkomende formaliteiten of deadlines voorzien.

Voor ondernemingen met een ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging is er een deadline voorzien in verband met de informatieplicht. Het ontwerp van het werkgelegenheidsplan moet worden voorgelegd in het kader van de jaarlijkse informatieplicht inzake tewerkstelling. Dit valt samen met de jaarlijkse economische en financiële informatie die binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar aan de ondernemingsraad moet worden voorgelegd. Het afsluiten van het boekjaar verschilt per onderneming. Valt dit samen met het kalenderjaar dan is de uiterste datum 31/03/2020 voor deze informatieplicht.

ACTIEGEBIEDEN
Het werkgelegenheidsplan bevat ondernemingsspecifieke maatregelen om in de onderneming de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Voor die maatregelen moeten één of meer actiegebieden worden gekozen. Eén maatregel kan tot verschillende actiegebieden behoren en één actiegebied kan meerdere maatregelen omvatten.

Ter verduidelijking wordt in de CAO een opsomming gegeven van mogelijke actiegebieden. De lijst is niet limitatief; de werkgever kan hier één of meerdere actiegebieden uit overnemen of kan ook kiezen voor een actiegebied dat niet in de lijst is opgenomen. De lijst kan ook op sectoraal niveau worden aangevuld.

Actiegebieden opgesomd in CAO nr. 104:
• de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers;
• de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen;
• de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;
• de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;
• de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;
• de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven;
• de systemen van erkenning van verworven competenties.

VERMELDINGEN
Het werkgelegenheidsplan vermeldt op zijn minst het volgende:
• de gegevens van de onderneming;
• de datum waarop het plan is gesloten;
• de geldigheidsduur van het plan;
• de doelstelling of doelstellingen, namelijk het behoud en/of de verhoging van de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder;
• de vaststelling van het gekozen actiegebied of de gekozen actiegebieden en de beschrijving van de concrete ondernemingsspecifieke maatregel(en);
• de betrokken functie(s) of werkplek(ken);
• de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering;
• de evaluatie van het vorige plan.

De werkgever moet het werkgelegenheidsplan gedurende 5 jaar bewaren. Op eenvoudig verzoek moet het aan de bevoegde autoriteiten (de inspectie) bezorgd worden.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!