Het Sociaal Strafwetboek, dat in werking trad in 2011, brengt alle bepalingen betreffende de plichten en de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs, de dienst administratieve geldboeten van de FOD WASO, de straffen die van toepassing zijn en de inbreuken die worden bestraft met de sancties, samen in één tekst.

Dit Sociaal Strafwetboek voorziet in vier sanctieniveaus in functie van de ernst van de inbreuk: niveau 1 bestaat enkel uit een administratieve geldboete. De drie andere niveaus omvatten een strafrechtelijke sanctie.

Een wetsontwerp past het Sociaal Strafwetboek aan om de strijd tegen sociale fraude doeltreffender te maken.

Welke nieuwigheden voorziet het wetsontwerp?

  • Verhoogde geldboeten voor de zwaardere inbreuken

De geldboeten voor inbreuken van niveau 3 worden verdubbeld. Voor de zwaarste inbreuken, deze van niveau 4, worden de maximumbedragen van de penale boete en de administratieve boete met € 1.000 en € 500 verhoogd.

Voorziene sanctieniveaus en sancties vóór en na de hervorming:

Sanctieniveau Gevangenisstraf Strafrechtelijke boete(*) Administratieve boete(*)
Voor Na Voor Na Voor Na
Niveau 1 / / / / € 10 – € 100 € 10 – € 100
Niveau 2 / / € 50 – € 500 € 50 – € 500 € 25 – € 250 € 25 – € 250
Niveau 3 / / € 100 – € 1.000 € 200 – € 2.000 € 50 – € 500 € 100 – € 1.000
Niveau 4 6 m. – 3 j. 6 m. – 3 j. € 600 – € 6.000 € 600 – € 7.000 € 300 – € 3.000 € 300 – € 3.500

 

(*) De bedragen van de geldboeten moeten met opdeciemen worden verhoogd, wat in de praktijk neerkomt op een vermenigvuldiging met 8.

  • Wanneer de (minimum)lonen niet of niet op tijd worden betaald, wordt een veel strengere bestraffing voorzien
  • Er kan een zwaardere straf worden opgelegd wanneer de regels over de kennisgeving en informatieverstrekking in geval van collectief ontslag worden geschonden
  • Het gebruik van bedreigingen en geweld tegen sociaal inspecteurs zal strenger bestraft kunnen worden

Daarnaast voorziet men in de oprichting van een onafhankelijk wetenschappelijk comité om advies te verlenen en aanbevelingen te doen voor de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping door de SIOD. Deze adviezen moeten bijdragen tot de verfijning van de acties en strategieën van de inspectiediensten.

Bron: Persbericht van 15 maart 2024 vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!