Werknemers hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld op basis van hun prestaties tijdens het voorgaande jaar, het zogenaamde vakantiedienstjaar. Sommige afwezigheidsdagen worden voor deze berekening gelijkgesteld met effectieve prestaties, zodat de werknemers voor deze afwezigheidsdagen ook vakantierechten opbouwen. Zo zal een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is gedurende de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid verder jaarlijkse vakantierechten opbouwen.

Bij een deeltijdse werkhervatting in halve dagen met toestemming van de mutualiteit werden er in de praktijk verschillende regels toegepast voor arbeiders en bedienden.

Voor arbeiders in een stelsel van progressieve werkhervatting waren zowel de volledige als de halve dagen arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld.  De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de vakantiekassen pasten deze gelijkstelling in de praktijk al toe.

Voor bedienden in een stelsel van gedeeltelijke werkhervatting waren tot nu toe echter enkel de volledige dagen arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten. De dagen waarop de bediende halve dagen afwezig was wegens arbeidsongeschiktheid werden dus niet gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

De Nationale Arbeidsraad had al verschillende keren geadviseerd om deze gelijkstelling van de halve dagen arbeidsongeschiktheid ook toe te passen voor bedienden.

Op 21 juni 2018 is er in het Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd waardoor de halve dagen arbeidsongeschiktheid zowel voor arbeiders als voor bedienden die het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de mutualiteit voortaan gelijkgesteld worden met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling geldt zowel voor de opbouw van de vakantierechten als voor de berekening van het vakantiegeld. De gelijkstelling geldt ook bij een gedeeltelijke werkhervatting na een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Deze wijziging geldt retroactief met ingang van 1 januari 2018 voor de prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar 2018.

Voor arbeiders werd dit in de praktijk al zo toegepast maar bedienden in een stelsel van gedeeltelijke werkhervatting in halve dagen met toestemming van de mutualiteit zullen vanaf 2019 dus recht hebben op meer vakantiedagen en meer vakantiegeld.

 

Bron: KB van 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, B.S. 21 juni 2018.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!