Een werknemer die in een ander land een beroepsactiviteit uitoefent, wordt in beginsel belast en onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar de diensten worden verricht. De coronacrisis heeft veel werknemers gedwongen om te telewerken. Om deze reden zijn overeenkomsten gesloten met grenslanden, aangezien deze situatie van invloed kan zijn geweest op de belasting- en socialezekerheidsverplichtingen van deze werknemers.

 

De toepassing van deze belastingovereenkomsten eindigde op 30 juni 2022. Op sociaal gebied is er een overgangsperiode tot 31 december 2022.

 

Belastingen

In de dubbele belastingverdragen is bepaald dat werknemers belastbaar zijn in het land waar zij werken. In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus heeft België overeenkomsten gesloten met Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg, die voorzien in de neutralisering van telewerkdagen voor grensarbeiders die gedwongen zijn te telewerken vanuit het land waar zij wonen. Dit betekent dat deze telewerkdagen geen gevolgen hadden voor het land waar deze werknemers werden belast. Deze regelingen eindigen op 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 zal telewerken vanuit het buitenland opnieuw fiscale gevolgen hebben.

 

Sociale zekerheid

Volgens de EU-verordeningen kan men slechts onder één socialezekerheidsstelsel vallen.

 

Als de werknemer in verschillende landen werkt, waaronder zijn woonland, blijft hij onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van zijn woonland zolang hij daar een substantiële activiteit verricht (ten minste 25% van de totale arbeidstijd). Als de werknemer minder dan 25% werkt in het land waar hij woont, gelden andere regels, afhankelijk van de situatie.

 

In de context van de coronacrisis worden de telewerkdagen van werknemers op Belgisch grondgebied niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving, en hebben zij dus geen invloed op de socialezekerheidsverplichting van deze werknemers.

 

De Administratieve Commissie van de Europese Unie voorziet nu in een overgangsperiode tot 31 december 2022 voor de sociale zekerheid. Tot het einde van het jaar zal de RSZ daarom geen rekening houden met de dagen telewerk die in het land van de woonplaats van de werknemer worden verricht.

 

 

Bron: RSZ, informatiebulletin van 28 juni 2022; www.finances.belgium.be

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!