Wanneer een werknemer een opleiding volgt op kosten van zijn werkgever, kan er soms een scholingsbeding afgesloten worden. Dit is een beding waarbij de werknemer zich er toe verbindt een deel van de opleidingskost terug te betalen indien hij de onderneming vrijwillig verlaat voor het einde van de afgesproken termijn van het beding (maximum 3 jaar).

 

 
Een scholingsbeding is echter wel onderworpen aan verschillende voorwaarden opdat het geldig kan afgesloten worden, zoals:
• de werknemer moet een jaarloon hebben van minstens € 34.180 (bedrag geldig in 2018);
• het volgen van de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen;
• het moet gaan om een opleiding die aan de werknemer toelaat nieuwe professionele competenties op te doen die hij ook buiten de onderneming zou kunnen gebruiken;
• de duur van de vorming moet minstens 80 uur bedragen of de kost ervan moet minstens gelijk zijn aan € 3.187,62;
• de werknemer is verbonden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

 
De jaarloongrens zorgde ervoor dat voor veel werknemers geen geldig scholingsbeding kon afgesloten worden. Daarom wordt de jaarloongrens nu geschrapt indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is. De lijst met knelpuntberoepen van Vlaanderen kan geraadpleegd worden op de website van de VDAB.

 
Door middel van een koninklijk besluit kan een lijst opgemaakt worden die afwijkt van de lijsten van de Gewesten. Deze wijziging treedt in werking vanaf 10 november 2018, zijnde de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, B.S. 31 oktober 2018.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!