In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 werden enkele wijzigingen aan de pensioenwetgeving gepubliceerd. Zo werd het begrip ‘eenheid van loopbaan’ geschrapt en wordt het voortaan ook mogelijk voor SWT-ers om met vervroegd pensioen te gaan. Beide wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019.

 

Afschaffing van het begrip eenheid van loopbaan

De regering heeft al diverse maatregelen genomen om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Deze maatregel kadert in datzelfde beleid. De regering wil namelijk mensen die langer aan het werk blijven, belonen door hen de mogelijkheid te bieden om een hoger pensioen op te bouwen.

 

Momenteel is het zo dat er een ‘eenheid van loopbaan’ geldt. Dit houdt in dat het aantal loopbaanjaren waarvoor men een pensioen kan opbouwen beperkt is tot 45 jaren of 14.040 voltijdse dagequivalenten. Voor de berekening van deze jaren tellen zowel gewerkte als gelijkgestelde dagen mee. Wanneer een werknemer meer werkt dan deze 14.040 voltijdse dagequivalenten, dan tellen de extra dagen niet mee voor de berekening van het pensioen. Enkel de 14.040 meest voordelige dagen tellen mee.

 

Het principe van de eenheid van loopbaan wordt afgeschaft voor de pensioenen die voor het eerst ingaan vanaf 1 januari 2019. Dit brengt met zich mee dat langer werken ook meer pensioen zal opleveren. Een werknemer die er voor kiest om langer te werken, wordt dus beloond.

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de afschaffing van de eenheid van loopbaan enkel geldt voor bijkomende dagen bovenop de 14.040 voltijdse dagequivalenten waar effectief arbeidsprestaties geleverd worden. Gelijkgestelde dagen komen dus niet in aanmerking voor de opbouw van een hoger pensioen.

 

Vervroegd pensioen mogelijk voor SWT-ers

Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd in België nog op 65 jaar. In 2025 wordt dit 66 jaar en in 2030 wordt dit 67 jaar. Het is echter mogelijk om reeds voor deze leeftijd al met pensioen te gaan. Dit heet dan het vervroegd pensioen. Er moet wel steeds aan een leeftijd- en een loopbaanvoorwaarde voldaan zijn.

 

SWT-ers kunnen niet met vervroegd pensioen gaan. Zij moeten dus wachten tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

 

Voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2019 komt hier verandering in. Vanaf dan zullen SWT-ers ook met vervroegd pensioen kunnen gaan. Dit heeft als voordeel dat de SWT-er vanaf de opname van zijn vervroegd pensioen niet meer aangepast beschikbaar moet zijn op de arbeidsmarkt. Het nadeel is dat er dan geen pensioenrechten meer opgebouwd zullen worden.

 

 

Bron: Wet van 5 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen, (1), B.S. 29 december 2017.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!