De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag geeft werknemers het recht om de concrete ontslagredenen te kennen. Deze regeling is in bepaalde situaties niet van toepassing zoals bijvoorbeeld bij ontslag tijdens de eerste 6 maanden van de tewerkstelling, bij ontslag met het oog op SWT of pensionering, enz.

 

In de meeste gevallen is dit echter wel van toepassing. De werkgever is in eerste instantie niet verplicht de ontslagmotivering op het moment van het ontslag mee te delen. Indien de werknemer er echter om verzoekt, dient de werkgever binnen de twee maanden de concrete ontslagredenen aan de werknemer mee te delen. Doet de werkgever dit niet, dan is de werkgever een forfaitaire boete van 2 weken loon verschuldigd aan de werknemer.

 

In geval van betwisting gelden volgende bewijslastregels:

  • Heeft de werkgever de redenen van het ontslag meegedeeld, dan draagt de werknemer de bewijslast.
  • Heeft de werkgever de redenen van het ontslag niet meegedeeld, dan draagt de werkgever de bewijslast.
  • Heeft de werkgever de redenen van het ontslag niet meegedeeld en heeft de werknemer er ook niet om gevraagd, dan draagt de werknemer de bewijslast.

 

Kennelijk onredelijk ontslag wordt gezien als ontslag gebaseerd op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer, die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever. Indien de rechtbank uiteindelijk oordeelt dat er geen of een onvoldoende motivering bestaat voor het ontslag, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding die minimum 3 weken loon en maximaal 17 weken loon bedraagt. De effectieve hoogte van de schadevergoeding wordt door de rechter bepaald.

 

We merken in de praktijk dat de ontslagmotivering steeds belangrijker wordt en dat dergelijke zaken steeds meer voor de rechtbank worden uitgevochten. Vandaar dat wij u als werkgever aanraden voldoende stil te staan bij het risico van ontslag zonder gegronde ontslagmotivering. Zorg dus voor een goed opgebouwd ontslagdosier.

 

 

 

Bron: www.nar.be, cao nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag.