Zoals vorige maand reeds meegedeeld had de superkern op 6 juni een beslissing genomen omtrent de toekenning van consumptiecheques door werkgevers aan werknemers. Dit moest nog verder uitgewerkt worden. Dit is ondertussen gebeurd en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2020. Werkgevers kunnen aldus vanaf nu consumptiecheques toekennen onder bepaalde voorwaarden.

 

Het is en blijft een vrije keuze van de werkgever om dit al dan niet toe te kennen. Het voordeel is dat ze niet onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen, vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing voor de werknemer indien een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze regels zijn naar analogie met de andere bestaande cheques opgesteld. Bovendien zijn ze volledig aftrekbaar als beroepskost voor de werkgever.

 

De werkgever mag de consumptiecheques niet toekennen ter vervanging of omzetting van loon, premies of andere voordelen. In totaal kan maximum 300 euro aan consumptiecheques toegekend worden per werknemer. De werkgever moet de cheques uiterlijk eind 2020 toekennen en ze blijven geldig tot 7 juni 2021.

 

Er is geen automatische proratisering voorzien in de wetgeving voor deeltijdse werknemers, in geval van schorsingen van de arbeidsovereenkomst of voor in- en uitdiensttredingen. Het staat de werkgever dus vrij om hieromtrent afspraken te maken.

 

Bovendien wordt de consumptiecheque niet meegerekend voor de bepaling van de naleving van de loonnorm.

 

De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of ondernemingsvlak. De werkgever kan de toekenning ook regelen viaeen schriftelijke individuele overeenkomst, wanneer er geen syndicale delegatie is of wanneer het een personeelscategorie betreft die normaal niet door een cao gevat wordt.

 

De consumptiecheque kan besteed worden in de horecasector, de culturele sector en bij sportverenigingen. De Kamer keurde ook nog een voorstel goed waardoor dit eveneens kan gespendeerd worden in kleinhandelzaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest omwille van de coronacrisis.

 

Werkgevers kunnen zelf de cheques aankopen bij een horecazaak, culturele instelling of een lokaal bestuur of er kan contact opgenomen worden met de klassieke leveranciers zoals voor de maaltijdcheques en ecocheques.

 

Momenteel moet de consumptiecheque op papier worden afgegeven. Een wetsvoorstel ter invoering van de elektronische consumptiecheques werd op 16 juli door de Kamer aangenomen, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus nog niet officieel van kracht.

 

Als u dergelijke cheques aan uw werknemers wilt toekennen of als u dat al heeft gedaan, gelieve uw dossierbeheerder hiervan op de hoogte te brengen zodat dit ook kan opgenomen worden op de loonbrief.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, bl. 54111.

 

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, bl. 48730.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!