Zoals u weet werden er n.a.v. de coronacrisis de laatste weken heel wat steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren en de koopkracht van de burgers te bevorderen.

 

Eén van deze maatregelen, de consumptiecheque, is in werking getreden. Deze cheque maakt het mogelijk om werknemers een extra koopkracht van € 300 te schenken die men kan uitgeven in horecazaken, sportclubs en een hele reeks culturele en vrijetijdsactiviteiten.

 

De cheque wordt niet als loon beschouwd en is vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing als er wordt voldaan aan de opgelegde voorwaarden. Voor de werkgever is de consumptiecheque 100% aftrekbaar.

 

De werkgever kan de cheques toekennen aan elke werknemer of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is niet toegelaten. De werkgever is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen, tenzij een sectorale cao dit in de toekomst zou voorzien.

 

Deze cheque kan niet worden uitgereikt aan de zelfstandige bedrijfsleider.

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

  • de consumptiecheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel;

 

  • de toekenning van de cheque wordt vastgelegd in een (sectorale of bedrijfs)-cao. Indien een bedrijfscao niet kan worden afgesloten wegens gebrek aan een vakbondsafvaardiging, dan mag de toekenning worden geregeld in een individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de cheque niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming;

 

  • de cao of de individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de cheque, met een maximum van € 10 per consumptiecheque. De totaalwaarde van de cheque mag maximaal € 300 bedragen;

 

 

  • een consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.

 

Eenieder die de voorwaarden in acht neemt, kan en mag de consumptiecheque uitgeven. Dit kan gaan van het lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming tot een uitgever van gelijkaardige cheques.

 

De werkgever kan deze consumptiecheque uitgeven tot 31 december 2020. Deze blijft geldig tot 7 juni 2021.

In navolging van de wet van 31 juli 2020 zijn er twee wijzigingen aangebracht met betrekking tot het gebruik van deze consumptiecheques.

 

Ze kunnen nu ook worden gebruikt in horecagelegenheden én in de kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument en voldoen aan de voorwaarden van een microvennootschap, zoals bepaald in artikel 1:25, § 1, van het wetboek van vennootschappen (10 FTE; jaaromzet , excl. BTW, van 700.000 euro en balanstotaal van 350.000 euro).

 

Vervolgens kunnen deze consumptiecheques nu in elektronische vorm worden uitgegeven.

In dit verband moeten elektronische consumptiecheques aan aanvullende voorwaarden voldoen om niet als vergoeding te worden beschouwd. Deze voorwaarden zijn dezelfde als de elektronische maaltijdcheques en ecocheques.

 

Bron: K.B. van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 17 juli 2020.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!