Eerder informeerden wij u al, dat de regering heel wat bestaande steunmaatregelen ging verlengen. De verlenging van de onderstaande maatregelen, is met de publicatie van de ‘wet van 2 april 2021 houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ in het Belgisch Staatsblad bevestigd.

Vrijwillige overuren

Het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, wordt voor het tweede kwartaal van 2021 nogmaals verhoogd bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren. Het extra quotum van 120 vrijwillige overuren is echter van toepassing op het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2021 samen. De extra overuren die in het eerste kwartaal van 2021 werden gepresteerd, moeten dus in aanmerking genomen worden om het saldo te bepalen dat nog kan worden gepresteerd in het tweede kwartaal van 2021.

Deze bijkomende vrijwillige overuren moeten niet worden ingehaald d.m.v. inhaalrust en tellen niet mee voor de toepassing van de interne grens van overuren. Ze geven evenmin recht op overloon.

Studentenarbeid

Voor het tweede kwartaal van 2021 worden de uren die een student werkt in de zorgsector* en in het onderwijs, eveneens niet in aanmerking genomen voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren studentenarbeid.

Tijdelijke werkloosheid voor opvang kind

Werknemers kunnen een beroep blijven doen op tijdelijke werkloosheid, wanneer de school, het kinderdagverblijf of het centrum voor opvang van personen met een handicap sluit of wanneer het kind in quarantaine moet. De verlenging loopt voorlopig tot en met 30 juni 2021.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur

In de zorgsector*, het onderwijs en de instellingen belast met contactopsporing kunnen er met tijdelijk werlozen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur afgesloten worden. De duur van het contract moet minstens 7 dagen zijn. Deze maatregel liep tot en met 31 maart 2021 en is nu verlengd tot en met 30 juni 2021.

Terbeschikkingstelling van werknemers

Een werkgever kan zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van gebruikers uit de zorgsector*, het onderwijs en aan gebruikers die instellingen en centra exploiteren die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dat is toegestaan tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021, indien de werknemer reeds in dienst was voor 1 oktober 2020. De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling dient vooraf schriftelijk overeengekomen te worden.

Werken tijdens tijdskrediet

Werknemers in tijdskrediet, thematisch verlof of een landingsbaan, kunnen tijdelijk tewerkgesteld worden bij een werkgever in de zorgsector*, het onderwijs of de instellingen belast met contactopsporing.

De werknemer behoudt 75% van zijn uitkering, indien hij de RVA schriftelijk op de hoogte brengt van de nieuwe tewerkstelling. Deze maatregel is eveneens verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tijdelijk werklozen inzetten in de zorgsector, het onderwijs en centra voor contactopsporing

Werkgevers uit de zorgsector*, het onderwijs en instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing kunnen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 een beroep doen op werknemers die tijdelijk werkloos zijn of op werklozen met bedrijfstoeslag. Ze behouden 75% van hun RVA-uitkering tijdens de tijdelijke tewerkstelling.

Gepensioneerden inzetten in cruciale sectoren

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen tot en met 30 juni 2021, wanneer ze een beroepsactiviteit uitoefenen in cruciale sectoren of essentiële diensten.

Het pensioen mag tot en met 30 juni 2021 eveneens gecombineerd worden met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

 

* Heel wat van bovenstaande maatregelen zijn van toepassing op de zorgsector. Dit toepassingsgebied wordt echter uitgebreid. Onder de zorgsector worden de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld verstaan.

Voor de private sector blijven het de diensten of organisaties die behoren tot de volgende paritaire comités:

  • PC 318 voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en –diensten;
  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten;
  • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.

Het toepassingsgebied van de openbare zorgsector wordt uitgebreid. Met de openbare zorgsector worden de openbare verzorginstellingen bedoeld met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Ook de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum vallen onder de zorgsector.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!