Ten gevolge van de coronacrisis is nog steeds sprake van een verplichte sluiting voor heel wat ondernemingen. Hierdoor konden bepaalde cheques nog niet worden gebruikt. Omwille van deze reden heeft een Koninklijk Besluit opnieuw de geldigheidsduur van de cheques verlengd.

 

Maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

 

Op advies van de NAR wordt de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques opnieuw verlengd. Daartoe werd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2020 een koninklijk besluit gepubliceerd:

  • maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die verstrijken tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 worden voor een periode van 6 maanden verlengd;
  • sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 is, en waarvan de geldigheidsduur reeds werd verlengd tot 31 december 2020, blijven nu geldig tot en met 30 september 2021.

 

Het koninklijk besluit heeft enkel betrekking op het luik sociale zekerheid. Om ervoor te zorgen dat de fiscale vrijstelling niet in het gedrang komt, past een nieuwe wet dd. 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen t.g.v. de COVID-19-pandemie de fiscale vrijstellingsvoorwaarden aan deze verlenging aan.

 

Consumptiecheques

 

Een koninklijk besluit van 28 december 2020 bepaalt dat ook de geldigheidsduur van de consumptiecheques wordt verlengd. De werknemers kunnen de consumptiecheques gebruiken tot en met 31 december 2021.

 

In de zorgsector mag de consumptiecheque ook tot 30 juni 2021 worden uitgereikt. Het koninklijk besluit bepaalt immers dat een uitreiking tot die datum mogelijk is in de sectoren die beslist hebben over de toekenning van een consumptiecheque na een financieringsbeslissing van de subsidiërende federale overheid of gefedereerde entiteit in de periode van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Heruitgave elektronische maaltijdcheques en ecocheques

 

De elektronische maaltijdcheques en de papieren en elektronische ecocheques waarvan de geldigheidsduur is afgelopen in 2020 en die niet verlengd werden, moeten heruitgegeven worden.

 

Dit houdt in dat de uitgever van de vervallen cheque een nieuwe cheque moet uitgeven ten belope van hetzelfde bedrag als de in 2020 vervallen cheque. Deze heruitgave mag geen bijkomende kosten voor de werknemer of zijn werkgever met zich meebrengen.

 

Deze cheques hebben opnieuw een geldigheidsduur van:

  • 12 maanden voor de maaltijdcheques, te rekenen vanaf het ogenblik dat de nieuwe maaltijdcheque op de maaltijdchequerekening wordt geplaatst;
  • 24 maanden voor de ecocheques, vanaf de datum van de terbeschikkingstelling aan de werknemer indien het om een papieren ecocheque gaat of vanaf het ogenblik dat de cheque op de ecochequerekening wordt geplaatst indien het een elektronische ecocheque betreft.

 

Bronnen: KB dd. 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 december 2020 en Wet dd. 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen t.g.v. de COVID-19-pandemie, BS 30 december 2020; KB dd. 28 december 2020 tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie, BS 31 december 2020; Programmawet dd. 20 december 2020, BS 30 december 2020.

 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit artikel, neem dan contact op met onze juridische afdeling.