Op vrijdag 12 februari 2021 heeft de federale regering beslist om de bestaande steunmaatregelen te verlengen en een aantal nieuwe steunmaatregelen toe te voegen. Deze steunmaatregelen dienen werkgevers, werknemers en kwetsbare personen door de coronacrisis te helpen. Het gaat om een verlenging tot eind juni 2021.

 

Verlenging steunmaatregelen

In november 2020 werd er een pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen goedgekeurd door de federale regering. Deze worden nu verlengd. Het gaat o.a. over de volgende maatregelen:

 • voor ondernemingen:
  • de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor alle sectoren;
  • voor werknemers:
  • de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid naar 15%;
  • de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid voor de quarantaine van een kind;
  • aanvullende uitkeringen arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen;
  • de bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
 • voor extra werkkrachten in de cruciale sectoren:
  • verhoging van het quotum vrijwillige overuren tot 220 uren, tijdens het eerste en tweede kwartaal van 2021, in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten;
  • tijdelijk werklozen mogen, met behoud van 75% van hun uitkering, tewerkgesteld worden in de zorgsector, in het onderwijs en in de land- en tuinbouw;
  • de mogelijkheid voor tijdelijke werklozen om, in de zorg en in het onderwijs, tewerkgesteld te worden bij een andere werkgever met opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen;
  • de maatregelen omtrent cumul van pensioen en tijdelijke werkloosheid en het behoud van de opbouw tweede pijler bij tijdelijke werkloosheid;
  • de mogelijkheid om werknemers makkelijker te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of het onderwijs;
 • voor zelfstandigen:
  • verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht;
  • het nieuwe overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021;
  • extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage.

 

Nieuwe steunmaatregelen

De regering kondigde ook een heel aantal nieuwe steunmaatregelen aan. Het betreft o.a. de volgende maatregelen:

 

Bijkomende steun aan bedrijven:

 • de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en BTW worden afgeschaft in 2021 en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022), dit om ondernemingen de nodige ademruimte te verschaffen op het vlak van liquiditeiten.

 

Bijkomende steun aan de hardst getroffen sectoren:

 • vermindering patronale bijdragen voor werknemers in de eventsector, ter voorbereiding van de heropening van de eventsector;
 • de studentenarbeid verricht in de zorg of in het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

 

Bijkomende steun aan werknemers:

 • tijdelijke werkloosheid in halve dagen: het huidige stelsel van tijdelijke werkloosheid kan slechts dag per dag worden toegepast. Aangezien er in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport duidelijk onderscheiden dagdelen zijn en het nuttig is om extra flexibiliteit in te bouwen, zal tijdelijke werkloosheid voor werknemers in deze sectoren binnenkort ook in halve dagen mogelijk zijn;
 • premie ter ondersteuning van de werknemers: werknemers die meer dan 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest sinds de start van de coronacrisis, een laag loon hebben en tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximum
  € 780 bruto. Het concrete bedrag is afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021;
 • flexibel gebruik van tijdskrediet en loopbaanonderbreking: werknemers met tijdskrediet of met loopbaanonderbreking kunnen tijdelijk aan de slag om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten. Dit om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen;
 • verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren: er kan aan werknemers en ambtenaren een hogere vergoeding gegeven worden die fiscaal vrijgesteld is en die dient om kosten van thuiswerk te compenseren. Dit respectievelijk voor 3 en 8 maanden.

 

Bijkomende steun aan de meest kwetsbaren:

 • voordeel ‘springplank-zelfstandige’: een werkzoekende die minder dan één jaar werkloos is, kan een zelfstandige activiteit opstarten. Dit mits begeleiding en met behoud van de werkloosheidsuitkering. De werkloosheidsuitkering wordt dan verminderd met een deel van de verwachte inkomsten uit de zelfstandige activiteit, behalve wanneer deze activiteit verplicht gesloten is;
 • de bestaande Burnout Assessment Tool (BAT) zal met een campagne meer kenbaar worden gemaakt. Via de BAT kunnen ondernemingen en organisaties het risico op een burnout in kaart brengen, ook individuele werknemers kunnen meten hoe hoog hun risico is op een burn-out. Wanneer werknemers een rood knipperlicht krijgen, is het aangewezen om preventief in te grijpen.

 

Bovenstaande bevat slechts een vermelding van de belangrijkste steunmaatregelen. Eveneens zijn de maatregelen nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, er kunnen dus nog wijzigingen gebeuren. Wij houden u verder op de hoogte.

 

 

Bron: www.premier.be.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!