Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang van kinderen?

We horen regelmatig dat (een deel van) een school of een kinderdagverblijf gesloten wordt omwille van een COVID-19 besmetting. Ook de herfstvakantie werd verlengd tot en met 11 november. Werknemers moeten bijgevolg in de opvang van hun kinderen voorzien.

 

Aangezien het corona ouderschapsverlof maar liep tot en met 30 september 2020 heeft de wetgever hiervoor een nieuwe maatregel voorzien:

 

Een werknemer kan aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht (voor zover voldaan is aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe) wanneer:

  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont hetzij niet naar het kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf of (een gedeelte van) de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum moet sluiten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar school kan gaan omwille van de verlenging van de herfstvakantie (Opgelet! Enkel voor de dagen 9 en 10 november).

 

 

De werknemer heeft dit recht zolang het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang kan gaan. Hij vraagt best wel een attest sluiting corona op: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona.

 

De tijdelijke werkloosheid overmacht wordt dus ook aanvaard als een recht van de werknemer bij de verlenging van de herfstvakantie.

 

Werkgever en werknemer kunnen ook in onderling akkoord afspreken om deze afwezigheid in te vullen door dagen betaalde vakantie, verlof zonder wedde of familiaal verlof.

Rode zone

De “Rode zone” is een term die vandaag de dag voor ieder van ons bekend in de oren klinkt. Tot nu toe was het een “no go” om naar een gebied te reizen dat ressorteerde onder de rode zones.

 

Sinds vrijdag 25 september 2020 is het verbod om te reizen naar een rode zone opgeheven, maar het blijft ten stelligste afgeraden om naar een dergelijk gebied te reizen.

 

Dit brengt met zich mee dat er opnieuw moet worden gekeken richting RVA.

Bij een quarantaine die het gevolg was van een reis naar een rode zone waren zij eerder immers van mening dat er geen recht was op een werkloosheidsuitkering omdat er geen sprake was van overmacht.

De RVA heeft dit standpunt herbekeken naar aanleiding van de wijziging op 25 september 2020 en is tot de conclusie gekomen dat een reis naar een “sterk afgeraden” gebied op gelijke voet moet worden behandeld als een reis naar een land waarvoor een reisverbod geldt. Dit houdt dus in dat er geen recht zal zijn op een werkloosheiduitkering.

 

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of de uitkeringen achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn.

 

 

Bron: www.rva.be, FAQ corona, versie dd. 01.10.2020.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!