De federale regering heeft beslist om een nieuwe vorm van ouderschapsverlof in het leven te roepen om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen. Het kreeg de naam corona-ouderschapsverlof. Met dat verlof kunnen ouders met een kind jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft (die leeftijdsgrens valt weg in sommige specifieke situaties voor kinderen met een handicap), hun prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5, tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Als aan alle voorwaarden voldaan is, kent de RVA tijdens het corona-ouderschapsverlof een onderbrekingsuitkering toe. Zo wordt de vermindering van de inkomsten verzacht.

Het nieuwe corona-ouderschapsverlof is extra ouderschapsverlof bovenop het gewone ouderschapsverlof dat al bestaat. Deze nieuwe formule biedt ook flexibelere toegangsvoorwaarden dan gewoon ouderschapsverlof, een hogere uitkering en een snelle aanvraagprocedure.

Wat zijn de toepassingsvoorwaarden?
• Het corona-ouderschapsverlof kan slechts in twee vormen worden opgenomen: voor voltijdse werknemers: vermindering met 1/5 of halftijds; voor deeltijdse werknemers die minimaal ¾ werken: vermindering tot een halftijdse tewerkstelling.
• Het kind voor wie de werknemer de aanvraag doet, moet jonger dan 12 jaar zijn op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof. Als het kind een handicap heeft, moet het jonger dan 21 jaar zijn, op de startdatum van het corona-ouderschapsverlof.
• Men moet minstens een maand anciënniteit hebben bij de werkgever op het ogenblik waarop de werknemer de wens uitdrukt om corona-ouderschapsverlof te nemen. Die voorwaarde geldt niet voor de overheidssector behalve als je werkt bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt.
• Corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen van 1 mei 2020 tot 30 juni 2020 (duur die kan worden verlengd afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie): ofwel gedurende een ononderbroken periode; ofwel gedurende een of meerdere periodes van een maand, al dan niet opeenvolgend; ofwel gedurende een of meerdere periodes van een week, al dan niet opeenvolgend; ofwel gedurende een combinatie van maanden en weken.

Wat is de aanvraagprocedure?
De werknemer die gebruik wil maken van het recht op ouderschapsverlof Corona, vraagt dit op de volgende manier aan bij de werkgever:
• De werknemer laat de werkgever minstens 3 dagen op voorhand weten dat hij het verlof wenst te nemen.
• De melding geschiedt door middel van een mail en een ontvangstbevestiging te vragen of een aangetekende brief te sturen of de vraag op papier te overhandigen met een kopie die de werkgever moet ondertekenen als ontvangstbewijs.
• De schriftelijke kennisgeving moet de begin- en einddatum vermelden en de onderbreking die de werknemer kiest voor de periode(s) van het corona-ouderschapsverlof (1/2 of 1/5).
Corona-ouderschapsverlof kan alleen worden opgenomen met toestemming van de werkgever. Dat akkoord moet gaan over het principe van het verlof, het soort onderbreking en de duur:
• De werkgever deelt zijn goedkeuring of weigering ten laatste 3 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer mee en ook in elk geval vóór de begindatum van het gevraagde corona-ouderschapsverlof.
• De kennisgeving van de goedkeuring of de weigering geschiedt schriftelijk of elektronisch door middel van een ontvangstbevestiging door de werknemer.
De termijnen kunnen in onderling overleg worden verkort.

Welke vergoeding voor de werknemer?
De werkgever moet verplicht als eerste zijn deel invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid en overmaken aan de RVA, via: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/elo/index.htm

De aanvraag moet ten laatste 2 maanden na de begindatum van het corona-ouderschapsverlof aan de RVA worden bezorgd. Het bedrag van de uitkering voor het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan het bedrag van het gewone halftijdse of 1/5 ouderschapsverlof. Wanneer je halftijds corona-ouderschapsverlof neemt vanuit een deeltijdse tewerkstelling van minstens 3/4, wordt het bedrag van de uitkering wel in verhouding berekend.

Bovendien kan de werknemer, als hij dat wenst, het lopende ouderschapsverlof, zelfs met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020, omzetten in Corona-ouderschapsverlof (bijv. 1/2 ouderschapsverlof in 1/2 corona-ouderschapsverlof). Het is ook mogelijk om ouderschapsverlof, tijdskrediet of ander thematisch verlof tijdelijk te schorsen om Corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!