Uit controles door de RVA blijkt dat de tewerkstellingsbreuk (4/5e, 1/2e, …) van de werknemers die hun arbeidstijd verminderen ten gevolge van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking niet altijd gerespecteerd wordt. Om hierop nog eens de aandacht te vestigen, heeft de RVA een nieuw infoblad gepubliceerd met de toepasselijke wettelijke bepalingen: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56. Heel wat werkgevers ontvingen hierover ook een mail van de RVA.

 

De werknemer moet de loopbaan met exact 1/5e of 1/2e verminderen. In de praktijk blijkt echter dat de aangekondigde arbeidsregeling en de reële prestaties vaak verschillen.

 

Daarnaast wordt de reglementering rond deeltijdse arbeid ook niet steeds nageleefd, met name de verplichting om een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een bijlage op te stellen.

 

Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste principes uit het nieuwe infoblad:

 

  1. Een werknemer in loopbaanonderbreking is onderworpen aan de reglementering rond deeltijdse arbeid die bepaalde verplichtingen in verband met de arbeidsovereenkomst (opmaak van een arbeidsovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst en deze bewaren) en de bekendmaking van de uurroosters met zich meebrengt.

 

  1. Een werknemer in loopbaanonderbreking moet op weekbasis of gedurende een langere referteperiode (die wordt bepaald in functie van de deeltijdse arbeidsregeling van de werknemer en de periode van de loopbaanonderbreking) een aantal uren presteren die exact overeenstemmen met de gevraagde loopbaanonderbrekingsbreuk (bv. 30u24, voor een voltijdse werknemer die 38 uur per week in dienst is en een 1/5e onderbreking neemt).

 

  1. Een werknemer in loopbaanonderbreking kan onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de ADV-regeling (arbeidsduurvermindering).

 

  1. Een werknemer in loopbaanonderbreking mag onder bepaalde voorwaarden bijkomende uren presteren, maar nooit overuren.

 

Het naleven van deze principes zal het voorwerp uitmaken van controles door de inspectiedienst van de RVA. Om werkgevers daarbij te helpen, werd een controlechecklist op de website van de RVA gepubliceerd (https://www.rva.be/nl/werkgevers/checklist/loopbaanonderbreking).

 

Als er tijdens een overgangsperiode onregelmatigheden worden vastgesteld, kan er een waarschuwing worden opgesteld voor de werkgever en moet hij binnen een bepaalde termijn de nodige aanpassingen doen om zich in regel te stellen met de reglementering. Als dat niet gebeurt, kan er een proces-verbaal van vaststelling van inbreuken worden opgesteld tegen de werkgever. Het recht op loopbaanonderbreking van de werknemer kan dan ook herzien worden en de werknemer kan verplicht worden om de reeds ontvangen onderbrekingsuitkeringen terug te betalen.

 

Als er inbreuken worden vastgesteld die door het Sociaal Strafwetboek worden bestraft (bv. werknemers niet in Dimona aangegeven of niet-naleving van de reglementering rond deeltijdse arbeid), kan er een waarschuwing of een proces-verbaal van vaststelling van inbreuken worden opgesteld tegen de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, wat kan leiden tot een gerechtelijke vervolging of tot een administratieve geldboete.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!