Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

 

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2021 hierover ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissing niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

 

Bovendien moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift worden verzonden aan de Inspectie Sociale Wetten. Dit kan via elektronische weg (www.arbeidsreglement.belgie.be).

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!