Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de toegangsvoorwaarden voor de tewerkstellingsmaatregel Activa eenvoudiger gemaakt op 1 oktober.

De Activa.brussels omvat voortaan twee financiële stimuli:
 – de activa.brussels-uitkering;
 – de aanmoedigingssteun voor opleiding.

De activa.brussels-uitkering
De Activa.brussels is toegankelijk voor elke Brusselse niet-werkende werkzoekende die sinds 12 maanden bij Actiris ingeschreven is. Onder bepaalde omstandigheden kan de werkzoekende vrijgesteld worden van de 12 maanden inschrijving en vanaf de 1ste dag van inschrijving het Activa.brussels-attest verkrijgen. De arbeidsovereenkomst moet voltijds of minimum halftijds zijn, en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden worden gesloten.
Vanaf 1 oktober zullen er slechts 2 soorten attesten bestaan: activa.brussels en activa.brussels “verminderde arbeidsgeschiktheid”. Naargelang de situatie van de kandidaat, kan hij één van deze attesten genieten. Voorts zal de geldigheidsduur van het attest 12 maanden in plaats van 6 maanden zijn.

De uitkering activa.brussels bedraagt tot 15.900 EUR over 30 maanden.
De uitkering activa.brussels «verminderde arbeidsgeschiktheid» bedraagt tot 23.400 EUR over 36 maanden. Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.
Aandacht, de vermindering van de RSZ-bijdrage is niet meer van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Activa.brussels is echter wel cumuleerbaar met de vermindering van de RSZ-bijdrage die wordt toegekend in de andere gewesten.

Wat gebeurt er in de overgangsperiode?
– De werkgever heeft vóór 30/09/2017 een werknemer aangeworven in het kader van een Activa-plan en deze is na 1/10/2017 nog steeds tewerkgesteld? De werkgever behoudt tot uiterlijk 31/12/2018 dezelfde Activa-voordelen (vermindering van de werkgeversbijdrage van het Activa-plan + werkuitkering).

– De werkgever denkt na 1/10/2017 een werknemer aan te werven? Om een attest te verkrijgen, moet de kandidaat aan de voorwaarden van Activa.brussels voldoen.

De aanmoedigingssteun voor opleiding
Om voor deze steun in aanmerking te komen, moet de kandidaat:
 aan de voorwaarden voor Activa.brussels voldoen;
 jonger dan 30 jaar zijn;
 geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezitten;
 onder een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeworven worden.

In dit geval kan de werkgever een aanmoedigingssteun voor opleiding van maximum 5.000 EUR verkrijgen, die bedoeld is om de kosten voor de opleiding van de werknemer te compenseren.

Bron: http://www.actiris.be/emp/tabid/150/language/nl-BE/Financiele-voordelen.aspx