Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe steunmaatregel gecreëerd voor werkgevers die laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden, die geen werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangen, aanwerven na afloop van hun IBO.

Wanneer u als werkgever een persoon met een IBO aanwerft, bent u na afloop van de IBO verplicht om deze persoon aan te werven met een arbeidsovereenkomst. Dit voor een periode die ten minste gelijk is aan die van de IBO (= de gewaarborgde periode).

Voorwaarden

Alvorens de IBO-premie wordt toegekend, moet er cumulatief worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er werd een opleidingscontract afgesloten tussen de werkzoekende, de werkgever en Bruxelles Formation;
  • de opleiding heeft minstens 1 maand en maximaal 6 maanden geduurd;
  • de persoon moet gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris en geen beroepsactiviteit of vergelijkbare activiteit uitoefenen;
  • niet meer leerplichtig zijn of de wettelijke persioenleeftijd niet hebben bereikt;
  • de werkzoekende beschikte aan de start van de IBO niet over een diploma of getuigschrift hoger onderwijs, tenzij hij op dat moment 45 jaar of ouder was;
  • de werkzoekende ontving op het moment van de ondertekening van het opleidingscontract geen uitkeringen.

 

Wanneer de niet-werkende werkzoekende één van de premies geniet, bedoeld in artikel 93 of 98/3 van het Vlaams besluit houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, wordt de premie niet toegekend door Actiris. Er geldt dus een cumulverbod.

 

Premie

Het gaat om een premie van € 500 per maand, na het volgen van een voltijdse opleidingsovereenkomst. Bij een deeltijdse opleidingsovereenkomst wordt het bedrag geprorateerd.

Het maandelijks bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de IBO werd gevolgd, met een maximum van 6 maanden.

Indien de IBO slechts 1 maand heeft geduurd, bedraagt de premie € 500, € 400, € 300 of € 250, afhankelijk van de uurregeling tijdens de IBO.

Aanvraag

De aanvraag dient door de werkgever te worden ingediend bij Actiris, via het daarvoor ter beschikking gestelde formulier. Dit binnen de 2 maanden na het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Uiterlijk binnen 20 dagen na ontvangst van de aanvraag, informeert Actiris de werkgever over zijn beslissing. Bij een positieve beslissing, wordt de premie binnen de 2 maanden uitbetaald.

De maatregel treedt retroactief in werking vanaf 1 januari 2022.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2022 tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming (FPIe), BS 26 juli 2022.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!