Sinds 25 maart 2019 kunnen de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) opgemaakt via toetredingsakte, ook elektronisch ingevuld worden.

De toetredingsakte kan alleen gebruikt worden door ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.

 

De elektronische invulling en neerlegging op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de toetredingsakte is vanaf nu dus ook mogelijk via het platform www.bonusplannen.be. De toegang tot deze website gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme.

 

Dit online platform gidst de gebruiker bij het invullen van een bonusplan aan de hand van uitrollijsten met keuzemenu’s, toelichtingen, controles,… Op die manier kunnen sommige fouten vermeden worden en worden de verplichte vormvoorwaarden gecontroleerd vóór de definitieve neerlegging. Na de elektronische ondertekening van het bonusplan, wordt dit automatisch neergelegd bij de bevoegde administratie.

 

De gebruiker ontvangt tot slot iedere communicatie over zijn dossier via e-mail.

 

Opgelet! De procedure van elektronische invulling en neerlegging is momenteel alleen van toepassing voor toetredingsaktes. De toekenningsplannen via cao worden in een volgende fase gedigitaliseerd.

 

 

 

Bron: Bericht FOD WASO van 25 maart 2019

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!