Werknemers die omwille van een staking of lock-out niet werken of niet kunnen werken, hebben geen recht op loon. De niet-stakers kunnen evenwel, mits een positieve beslissing van het Beheerscomité van de RVA, een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid krijgen.

Naast het vervullen van alle andere formaliteiten bij tijdelijke werkloosheid, komt hier vanaf 1 januari 2018 een extra formaliteit bij. Bij tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of lock-out, moet de werkgever een elektronische melding doen aan de RVA. De melding gebeurt via de portaalsite van de RSZ, www.socialsecurity.be.

 

In uitzonderlijke gevallen kan de melding ook gebeuren via aangetekende brief of fax.

 

Deze melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de onderneming;
  • de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemers die werkloos zijn zonder loon ten gevolge van de staking of lock-out en die u gevraagd hebben een controleformulier C3.2A te ontvangen;
  • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemers geschorst wordt ten gevolge van de staking of lock-out;
  • het volledig adres van de plaats waar de werknemers die dag normaal zouden hebben gewerkt;
  • de omschrijving en de aard van de staking of lock-out;
  • het feit of de werknemers behoren tot de stakende eenheid en tewerkgesteld zijn in de stakende eenheid;
  • de omstandigheden waardoor het voor de werknemers onmogelijk is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren.

 

Na deze elektronische melding ontvangt de werkgever een elektronisch ontvangstbewijs met de datum van de melding en de inhoud ervan. Er wordt ook een uniek mededelingsnummer toegekend.

 

Bij tijdelijke werkloosheid omwille van staking of lock-out moet u deze formaliteiten enkel vervullen indien de werknemer hier uitdrukkelijk om vraagt. U dient dit dus niet uit eigen beweging te doen.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot wijziging van de artikelen 118, 133 en 137 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met het oog op de regeling van de procedure in geval van tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out, B.S. 5 juli 2017, www.rva.be.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!