De Nationale Arbeidsraad heeft op 20 december 2016 een advies verleend over de werkgeversbijdragen voor 2017 voor het Fonds Sluiting Ondernemingen.

Voor ondernemingen met een handelsdoel of een industrieel doel zullen de nieuwe percentages voor 2017 hoger liggen dan de vorige bijdragevoeten. Deze stijging is noodzakelijk omdat de uitgaven van het Fonds Sluiting Ondernemingen in 2016 hoger lagen dan verwacht.

Basisbijdrage voor ondernemingen zonder handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen blijft de basisbijdrage voor de vier kwartalen van 2017 behouden op 0,02%.

Basisbijdrage voor ondernemingen met een handels- of industrieel doel

Voor deze ondernemingen voorziet de regeling een basisbijdrage van:

  • 0,22% (0,18% in 2016) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkgesteld hebben;
  • 0,18% (0,15% in 2016) van de brutolonen voor werkgevers die in de referteperiode gemiddeld minder dan 20 werknemers tewerkgesteld hebben.

Dit zijn de algemene regels voor de basisbijdragen voor het Fonds Sluiting Ondernemingen. In sommige paritaire comités zijn er wel specifieke bijdragepercentages van toepassing.

Bijzondere bijdrage

De bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van de tijdelijke werkloosheid is verschuldigd door alle werkgevers en blijft voor de vier kwartalen van 2017 behouden op 0,13% van de brutolonen en dit ongeacht het aantal werknemers dat in de onderneming tewerkgesteld is.

 

Bron: Advies nr. 2.015  van de Nationale Arbeidsraad dd. 20 december 2016, Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers – werkgeversbijdragen voor 2017 en Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers – tijdelijke werkloosheid – werkgeversbijdragenvoor 2017.