In uitvoering van de Europese Detacheringsrichtlijn van 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers.

Deze wet gaat over de loon- en arbeidsvoorwaarden die moeten worden nageleefd wanneer een buitenlandse werkgever zijn werknemers detacheert naar het Belgisch grondgebied. De wet handelt niet over de sociale zekerheid van deze werknemers. Deze regels (A1-formulier, …) blijven ongewijzigd.

De nieuwe detacheringsregels treden in werking op 30 juli 2020.

 

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Bij detacheringen tot 12 maanden moet de buitenlandse werkgever – net zoals voorheen – alle loon- en arbeidsvoorwaarden naleven die voortvloeien uit algemeen verbindend verklaarde cao’s en uit strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen (bv. arbeidsduur, feestdagen, welzijn op het werk, bescherming van het loon, …). Enige uitzondering hierop zijn de aanvullende pensioenregelingen.

Na 12 maanden detachering moet de werkgever ook de niet-strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen, zoals betaling van gewaarborgd loon bij ziekte of klein verlet, naleven. De regels m.b.t. het sluiten en beëindigen van een arbeidsovereenkomst en de aanvullende pensioenregelingen vallen hierbuiten.

 

Toeslagen

Vergoedingen of toeslagen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voorzien in algemeen verbindend verklaarde cao’s moeten enkel worden toegekend aan gedetacheerde werknemers die van en naar hun gewoonlijke werkplaats in België reizen en werknemers die van hun gewone werkplaats in België tijdelijk naar het buitenland moeten.

(Andere) toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering kunnen enkel worden beschouwd als een deel van het loon voor zover zij niet worden betaald ter vergoeding van de werkelijke kosten. Indien niet kan worden uitgemaakt welke elementen kosten dekken en welke elementen effectief loon uitmaken, wordt de volledige vergoeding geacht een kostenvergoeding te zijn. En kostenvergoedingen kunnen niet in aanmerking worden genomen om na te gaan of het minimumloon wel is nageleefd.

 

Informatieplicht bij detachering van uitzendkrachten

Indien een uitzendkracht vanuit een ander land naar België wordt gedetacheerd, moet de Belgische gebruiker het uitzendkantoor schriftelijk informeren over de essentiële arbeidsvoorwaarden zoals de arbeidsduur, het loon, de feestdagen, enz.;

De Belgische gebruiker moet het (Belgische of buitenlandse) uitzendkantoor ook vooraf informeren indien de uitzendkracht in een andere EER-lidstaat of in Zwitserland zal werken. Deze verplichting geldt ook bij andere toegelaten vormen van terbeschikkingstelling (bv. intragroep terbeschikkingstelling).

 

Strafsancties

De niet-naleving van de hiervoor vermelde informatieverplichting kan worden bestraft met een sanctie van niveau 2 (strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000 of administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000 per betrokken werknemer met een maximum van 100 werknemers).

 

Wegvervoersector

Met uitzondering van de informatieverplichting bij uitzendarbeid, is deze wet voorlopig niet van toepassing op de wegvervoersector, te weten de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140).

 

Bron: Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers, B.S. 18 juni 2020.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!