Als gevolg van de nieuwe hervorming zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het academiejaar 2023-2024 verschillende wijzigingen van het educatief verlof gepland.

  1. Wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof is een recht waardoor bepaalde werknemers vrij kunnen nemen om bepaalde erkende opleidingen te volgen met behoud van hun normale loon.

Als de werknemer aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, is de werkgever verplicht om elk verzoek om betaald educatief verlof in te willigen. Het verlof moet echter in overleg met de werkgever worden gepland.

Aan het einde van de opleidingsperiode kun je als werkgever bij de betreffende regio de terugbetaling aanvragen van het loon dat aan de werknemer is betaald voor de uren betaald educatief verlof, tot een bepaald maximum (plafond). Het adres van de vestiging van de werkgever bepaalt welke regio verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

De bepalingen verschillen van gewest tot gewest, met name wat betreft de opleiding die recht geeft op betaald educatief verlof, het aantal uren betaald educatief verlof en het bedrag dat door het Gewest wordt terugbetaald.

  1. 2. Termijnen voor het aanvragen van de terugbetaling

Ook de termijnen voor het indienen van de aanvragen verschillen van Gewest tot Gewest.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als de aanvraag tot terugbetaling betrekking heeft op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 ten vroegste op 1 september 2023 en ten laatste op 31 december 2023 worden ingediend.

Vergoedingsaanvragen moeten via het onlineformulier naar Brussel Economie en Werkgelegenheid worden gestuurd.

In het Waals Gewest

Verzoeken om terugbetaling van betaald educatief verlof moeten uiterlijk op 31 maart van het volgende schooljaar worden ingediend.

In het Vlaams Gewest

Aanvragen voor terugbetaling van het vlaams opleidingsverlof (“VOV”) moeten ten vroegste drie maanden voor het begin van de cursus en ten laatste drie maanden na het begin van de cursus ingediend worden bij het DWSE-kantoor.

  1. Hervorming van betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Uitgebreid recht voor deeltijdse werknemers

De volgende beperkingen voor deeltijdse werknemers zijn nu afgeschaft:

  • Beperkingen op basis van de arbeidsduur (variabel of vast)
  • De beperking op basis van de combinatie van werk en opleiding.

Voortaan is de voorwaarde voor het recht op betaald educatief verlof dat het arbeidspatroon minstens 25% van een voltijdse baan vertegenwoordigt.

Opglet, betaald educatief verlof is echter nog steeds onderhevig aan de proratering van het arbeidsdeel per uur.

Toename in erkende beroepsopleiding

Om in aanmerking te komen voor betaald educatief verlof moet een beroepsopleiding in principe minimaal 32 contacturen (fysiek of digitaal) per jaar omvatten.

De lijst met erkende opleidingen (en wijzigingen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u hier: https://economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof-hervorming

Wijzigingen in de categorie “beroepsopleiding”:

Kunstonderwijs (beperkt leerplan) Opleidingen die behoren tot de plastische, visuele en ruimtelijke kunsten en georganiseerd worden door instellingen die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn.
Hoger onderwijs Alle bachelores, graduaten en masters (opleiding overdrag of ’s avonds). Alle opleidingen die en getuigschrift opleveren van minstens 10 studiepunten. Voorbereidende en schakeljaren worden eveneens erkend.
Volwassenenonderwijs Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 wordt opgeheven. Erkenning van alle opleidingen die worden georganiseerd door instellingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet.

 

Verhoging van het maximum aantal uren betaald educatief verlof

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn voor een aantal uren dat overeenkomt met het aantal gevolgde cursusuren, met een maximum dat varieert afhankelijk van het soort opleiding.

Als gevolg van de hervorming is het maximum aantal uren educatief verlof verhoogd en zijn er aanvullingen ingevoerd.

De duur van het educatief verlof wordt voor deeltijdwerkers op dezelfde manier vastgesteld als voor voltijdwerkers.

Jaarlijks maximum aantal toegekende uren betaald educatief verlof (voor een voltijds equivalent) :

Type opleiding Basisplafond Mogelijke verhogingen
Algemene opleiding 80u Geen verhoging
Taalopleiding 80u Verhoging tot 130u voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen. Verhoging tot 130u voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding 120u Verhoging tot 130u voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Taalopleiding 120u Verhoging tot 130u voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen. Verhoging tot 130u voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Algemene opleiding 120u Verhoging tot 130u voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding 180u Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep) die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs. Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).
Middenjury / Universitaire jury   Drie keer de wekelijkse werktijd.
Validering van competenties 120u Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

 

Voor werknemers met niet meer dan een getuigschrift of diploma lager secundair onderwijs wordt het jaarlijkse plafond voor het aantal uren betaald educatief verlof vastgesteld op 130 uur voor opleidingen om digitale basisvaardigheden te verwerven.

Indexering van de forfaitaire vergoeding

Het totale bedrag van de terugbetaling van loon en sociale zekerheidsbijdragen is beperkt tot €700.000 per werkgever en per kalenderjaar.

Als de werkgever het plafond van € 700.000 overschrijdt, behoudt de werknemer het recht op betaald educatief verlof door het behoud van zijn normale bezoldiging betaald op de gebruikelijke vervaldag.

De terugbetaling van het Gewest aan de werkgever wordt nu vastgesteld op een geïndexeerd forfaitair bedrag van € 22,07 per uur betaald educatief verlof dat voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling. Deze indexering werd al toegepast op de terugbetalingen voor betaald educatief verlof voor het schooljaar 2022-2023.

Bron: https://economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof-hervorming

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!