Eerder informeerden we je al omtrent een wetsvoorstel dat beoogt werknemers, die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, beter te beschermen. Deze wet is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 28 april 2024. Het gaat enerzijds om een bescherming tegen ontslag en anderzijds om een bescherming tegen discriminatie.

Ontslagbescherming

De werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling volgt, is beschermd tegen ontslag, behalve om redenen die geen verband houden met de afwezigheid in het kader van die vruchtbaarheidsbehandeling. De bescherming gaat in vanaf het moment dat de werkgever via een medisch attest in kennis wordt gesteld van de behandeling, tot het verstrijken van een termijn van 2 maanden.

Indien de werkgever stelt dat het een ontslag betreft om redenen vreemd aan de fertiliteitsbehandeling, moet hij/zij deze redenen kunnen bewijzen. De werknemer kan verzoeken om een schriftelijke motivering van deze concrete redenen te verkrijgen.

Kan de werkgever onvoldoende aantonen dat het ontslag vreemd is aan de fertiliteitsbehandeling, is hij/zij een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de werknemer gelijk aan het brutoloon van 6 maanden.

Bescherming tegen discriminatie

Bijkomend wordt de werknemer ook beschermd tegen discriminatie. De werknemer mag namelijk geen nadelige gevolgen ondervinden door de afwezigheid n.a.v. een fertiliteitsbehandeling. De werknemer heeft de volgende rechten:

  • de terugkeer naar dezelfde functie, na een afwezigheid, of, indien dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige functie;
  • aanspraak op elke verbetering in arbeidsvoorwaarden, waarop de werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid aanspraak had kunnen maken;
  • alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de afwezigheid.

Bij een schending van deze rechten, is de werkgever eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 6 maanden brutoloon.

Bron: Wet van 24 maart 2024 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, BS 18 april 2024.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!