Het begrip ‘kleine ondernemingen’ is gewijzigd door de Wet houdende fiscale bepalingen. Naar aanleiding van deze wijziging kunnen meer ondernemingen worden beschouwd als een kleine onderneming.

Definitie

Voor de definitie van het begrip ‘kleine onderneming’ werd verwezen naar artikel 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit artikel worden enkel vennootschappen aanzien als kleine onderneming. Dit heeft de wetgever nu verholpen door de definitie uit te breiden.

Een kleine onderneming is:

 • ofwel een vennootschap die op grond van artikel 1:24, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als kleine vennootschap wordt aangemerkt;
 • ofwel een onderneming die geen vennootschap is, dus een andere rechtspersoonlijkheid of een natuurlijke persoon, maar toch de criteria vermeld in artikel 1:24, §§1 tot 6 vervullen.

 

De criteria van artikel 1:24, §§ 1 tot 6 zijn:

 • ondernemingen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: € 9 000 000;
 • balanstotaal: € 4 500 000;
 • wanneer meer dan één van de in paragraaf 1 bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet;
 • voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden de cijfers voor de toepassing van de in paragraaf 1 vermelde criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat;
 • heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van minder of meer dan 12 maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan 24 maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in paragraaf 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het betrokken boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld;
 • het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers, bedoeld in paragraaf 1, is het gemiddelde van het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten dat is geregistreerd in de DIMONA-databank.
 • Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume uitgedrukt in voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het contractueel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer;
 • als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen is verbonden als bedoeld in artikel 1:20, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in paragraaf 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium aantal werknemers betreft, wordt het aantal werknemers, berekend volgens de bepalingen van paragraaf 5, dat elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld tewerkstelt, opgeteld;
 • paragraaf 6 is niet van toepassing op andere vennootschappen dan moedervennootschappen, behalve indien dergelijke vennootschappen zijn opgericht met als enig doel de verslaggeving van bepaalde informatie te ontwijken.

 

Gevolgen

Het begrip kleine ondernemingen is van belang voor bepaalde fiscale voordelen, waaronder een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen en de IPA-korting profit-sector. Voor kleine ondernemingen zijn er ook versoepelende voorwaarden inzake de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevolge opleidingen; de werknemers moeten namelijk opleidingen hebben gevolgd met een totale duurtijd van 38 uren gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen.

Deze wijziging trad in werking op 25 juli 2022.

 

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!