1. Algemeen kader

Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer. De werknemer zal op dit voordeel belast worden. Om het bedrag van dit voordeel te bepalen, wordt er gewerkt met een rekenformule op basis van onder andere de CO2-coëfficiënt.

Sinds 1 januari 2012 wordt het fiscaal voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

[ ((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2-coëfficiënt ] = belastbaar voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2-coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2-uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark. Om de CO2-coëfficiënt te bepalen, wordt het CO2-uitstootgehalte van de bedrijfswagen vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot.

  1. Probleem

De sterke toename van elektrische wagens heeft dit jaar gezorgd voor een sterke daling van de gemiddelde CO2-uitstoot. Dit zou een enorme stijging van het voordeel alle aard tot gevolg hebben voor bedrijfswagens op benzine of diesel. Om dit te vermijden heeft de regering een akkoord bereikt over een ingreep in de berekeningswijze.

  1. Oplossing

De referentie-uitstoot voor inkomstenjaar 2024 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2024. Het nieuwe koninklijk besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2024 toegekende voordelen van alle aard. Voor de toegekende voordelen van alle aard in het inkomstenjaar 2024 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot 65 gr/km voor dieselvoertuigen en 78 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Zonder de ingreep in de berekeningswijze zou de referentie-CO2-uitstoot 42 gr/km bedragen voor dieselvoertuigen en 54 gr/km voor benzine-, LPG- of aardgasmotor.

De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de vermelde referentie-CO2-uitstoten.

Als de effectieve CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.

Ligt de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Bron: Koninklijk besluit van 5 februari 2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 8 februari 2024.