De afschaffing van het ziekteattest kwam al veelvuldig ter sprake in de actualiteit maar is nu eindelijk definitief gepubliceerd. Deze wet voorziet in de afschaffing van het ziekteattest voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid voor 3 keer per kalenderjaar. Dit gaat van kracht op maandag 28 november 2022.

Regels vóór wetswijziging
Op verzoek van de werkgever of wanneer de verplichting tot afleveren van een attest opgenomen was in het arbeidsreglement moest een werknemer vanaf de eerste dag ziekte steeds een ziekteattest indienen. Deed hij dit niet, dan verviel het recht op gewaarborgd loon.

Regels na wetswijziging
Eerst en vooral is het belangrijk om voor ogen te houden dat de wijziging enkel van toepassing is op ondernemingen vanaf 50 werknemers op 1 januari van het betrokken kalenderjaar (geteld in koppen)*. De regel is dus niet van toepassing op KMO’s met minder dan 50 werknemers. Zij kunnen dus nog steeds de werknemer verplichten om vanaf de eerste dag ziekte een afwezigheidsattest in te dienen door dit te voorzien in het arbeidsreglement.

Voor onderneming vanaf 50 werknemers geldt de wijziging wel. Een zieke werknemer kan tot 3 keer per kalenderjaar afwezig zijn wegens ziekte zonder een ziekteattest te moeten voorleggen voor de eerste dag ziekte. Hiervan kan niet langer afgeweken worden via het arbeidsreglement of cao.

Hoewel deze maatregel pas aanvangt aan het einde van 2022, geldt er geen proratisering van het aantal dagen. Voor 2022 kan de werknemer dus nog steeds beroep doen op 3 eerste dagen ziekte zonder attest.

* Bij gebrek aan nadere definitie wordt algemeen geïnterpreteerd dat de onderneming de economische eenheid of technische bedrijfseenheid is, die geëxploiteerd wordt met het oog op winst. Het gaat hier dus niet om de juridische entiteit maar om de TBE. 

Wanneer is wel nog een ziekteattest noodzakelijk?

  • Voor de 2de dag ziekte en de dagen die daarop volgen.
  • Indien men reeds het krediet van 3 eerste dagen arbeidsongeschiktheid heeft opgebruikt.
  • In ondernemingen met minder dan 50 werknemers die dit opleggen in het arbeidsreglement.

Welke aanpassingen dien je te ondernemen?
Ga als werkgever eerst en vooral op 1 januari na hoeveel werknemers je in dienst hebt:

  • Heb je 50 of meer werknemers, dan dien je het arbeidsreglement aan te passen door schrapping van de bepaling omtrent de verplichting van het ziekteattest voor de eerste dag ziekte. Je kan wel een bepaling met de verplichting tot het afleveren van een attest voor de overige dagen behouden.
  • Heb je minder dan 50 werknemers dan heb je nog steeds de mogelijkheid om een ziekteattest te vragen voor de eerste dag van afwezigheid. Check jouw arbeidsreglement of dit reeds dergelijke verplichting bevat.
    • Indien dit het geval is, hoef je niets te ondernemen!
    • Indien dit nog niet het geval is en u wenst dit in te voeren, dan dient het arbeidsreglement aangepast te worden.

Begin volgende week zal een nieuwe mailing uitgestuurd worden met de definitieve bijlagen!

Voorbeeld
Een werknemer valt ziek op vrijdag. Hij zal nog geen ziektebriefje moeten binnenbrengen voor de vrijdag. Indien hij echter verder ziek is op maandag, zal hij voor die dagen en de dagen nadien wel een ziektebriefje moeten binnenbrengen. De inactiviteitsperiode van het weekend doet geen nieuwe periode van ziekte starten.

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18/11/2022.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!