De tijdelijke werkloosheid overmacht corona en de oorlog in Oekraïneo worden niet verlengd. Tot 30 juni 2022 geldt nog een vereenvoudigde procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die vanaf maart 2020 van toepassing was.

Dat betekent onder meer dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA …) moeten worden gerespecteerd.

Toch blijven er een aantal versoepelingen (tijdelijk) bestaan:

 • Zo kunnen de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld op grond van werkgebrek wegens economische oorzaken worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder eerst gedurende een bepaalde periode een aantal arbeidsdagen in loondienst te moeten bewijzen;
 • Tot 31.12.2022 is de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet de werkgever die dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Aangezien er geen controlekaarten moeten worden afgeleverd, moeten ze ook niet worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek;

Er gelden ook tot 31/12/2022 een aantal overgangsbepalingen. Hier vindt u kort een overzicht:

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (arbeiders en bedienden)

 • De wettelijke mededelingstermijn (kan korter bij sectorale afwijkingen) wordt van 01.06.2022 tot 31.12.2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen.De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid (volledige schorsing, grote schorsing of kleine schorsing) versturen naar de RVA. Die mededeling moet 7 dagen op voorhand worden verstuurd.
 • De werkgever moet, eveneens minstens drie dagen op voorhand, een kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid doen aan de arbeiders en de economische redenen die de invoering van tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen aan de ondernemingsraad, of aan de vakbondsafvaardiging.
 • De werkgever moet, voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische oorzaken, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.
 • De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering*, voor elke dag waarop de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – arbeiders

De RVA heeft de toepassing van de verplichte werkweek versoepeld tot het einde van dit jaar voor de regeling van volledige schorsing.

De werkgever kan hierdoor:

 • na 4 weken volledige schorsing, een week werkhervatting invoeren (klassieke regeling);
 • na 8 weken volledige schorsing, twee weken werkhervatting invoeren;
 • na 12 weken volledige schorsing, drie weken werkhervatting invoeren.

De aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling verstuurd naar de RVA kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen.

Bijvoorbeeld : de werkgever vraagt een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Onmiddellijk aansluitend vraagt hij een nieuwe regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze regeling wordt het werk voor twee weken hervat.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken – bedienden

De werkgever moet voorafgaandelijk een aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet om een regeling schorsing bedienden werkgebrek in te voeren (dat wil zeggen gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan en erkend zijn als onderneming in moeilijkheden).

Voor die aanvraag kan van 01.06.2022 tot 31.12.2022 het formulier C106A-OVERGANGSREGELING worden gebruikt, aangezien er voor het bewijs van onderneming in moeilijkheden tot 31.12.2022 een aantal versoepelingen gelden (zie verder). 

Het formulier C106A-OVERGANGSREGELING moet ten minste 14 dagen vóór verzending van de eerste mededeling schorsing bedienden werkgebrek aangetekend of per e-mail verstuurd worden naar:

 • ofwel de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor indien de onderneming zich beroept op een cao (de aanvullende cao nr. 159, een sectorale cao of een ondernemings-cao);
 • ofwel de algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) indien de onderneming zich beroept op een ondernemingsplan.

Voor het bewijs van ‘onderneming in moeilijkheden‘ gelden tot 31.12.2022 volgende versoepelingen:

 • Indien de werkgever zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij de daling van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren);
 • Indien de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor verzending van het formulier C106A, dan kan hij zich ook beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne (DMFA-dagen code 77) en dus niet enkel op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (DMFA-dagen code 71).

De maximale schorsingsduur op jaarbasis bedraagt 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing. Er wordt voor het uitputten van het krediet geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 1 juli 2022.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Zo kan voor de volgende situaties nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd:

 • De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij kan niet telewerken;
 • Tot 31.12.2022 heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Er moet een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verstuurd worden naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, attest opvang kind quarantaine corona …).

Bronnen: www.rva.be