In het kader van de zesde Staatshervorming werden de bevoegdheden inzake tewerkstelling reeds in 2014 overgedragen naar de Gewesten. Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten ook financieel verantwoordelijk voor de overgehevelde materies.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee diensten bevoegd voor de tewerkstelling: de gewestelijke overheidsdienst “Brussel Economie en Werkgelegenheid” en de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling “Actiris”.

Op 20 december 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Ordonnantie die de juridische basis schept voor de nieuwe opdrachten die worden toegewezen aan Actiris.

De oude benaming BGDA (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) verdwijnt definitief en wordt in alle regelgeving vervangen door “Actiris”.

De nieuwe opdrachten van Actiris zijn onder meer de volgende:

  • de controle van de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen en het opleggen van sancties in dit kader;
  • het nemen van beslissingen betreffende de toekenning van vrijstellingen inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt voor werklozen die hun studies hervatten of een beroepsopleiding of stage volgen;
  • inzake het doelgroepenbeleid: het nemen van beslissingen m.b.t. de toekenning van vermindering van werkgeversbijdragen, de activering van werkloosheidsuitkeringen en de toekenning van uitkeringen of premies aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers;
  • inzake outplacement: het nemen van beslissingen m.b.t. de terugbetaling van outplacementkosten aan de werkgevers en het opleggen van sancties aan werkgevers die hun outplacementverplichtingen niet nakomen; de eventuele toekenning van “outplacementcheques” aan werknemers die niet hebben kunnen genieten van outplacement na ingebrekestelling van hun werkgever;
  • de algemene opvolging van de maatregelen voor de tewerkstelling van personen die genieten van het recht op maatschappelijke integratie of van het recht op financiële maatschappelijke bijstand;
  • de opvolging van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s);
  • de uitvoering van programma’s voor beroepsopleiding.

Bron: Ordonnantie van 8 december 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de wijziging van de naam van deze dienst, B.S. 20 december 2016, 2e editie.