In 2014 werd een Europese Richtlijn 2014/50/EU afgekondigd die als doel had de mobiliteit van de werknemers tussen de lidstaten te vergroten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van de aanvullende pensioenrechten.

 

Op 21 juni 2018 werd het wetsvoorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine aangenomen in de plenaire vergadering van het Parlement.

 

Om deze richtlijn om te zetten, worden in het kader van een pensioentoezegging ten voordele van een werknemer de volgende aanpassingen voorzien:

  • de leeftijdsvoorwaarde van 25 jaar om te kunnen toetreden wordt geschrapt;
  • de wachtperiode van maximum één jaar om verworven pensioenrechten te bekomen wordt geschrapt.

 

Elke aangeslotene die beoogd wordt door de pensioentoezegging is dus onmiddellijk aangesloten en bouwt onmiddellijk pensioenrechten op. Deze maatregel is in overeenstemming met de wens van de regering om de aanvullende pensioenen te democratiseren en de band tussen beroepsloopbaan en pensioen te versterken.

 

Daarnaast wordt verduidelijkt dat de aangeslotene, behalve indien de inlichtingen reeds voorzien zijn in het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst, volgende inlichtingen na eenvoudige aanvraag kan verkrijgen:

  • voor de aangeslotenen die in dienst zijn: de voorwaarden voor het opbouwen van pensioenrechten en de gevolgen van de toepassing van deze voorwaarden in het geval van het beëindigen van de arbeidsverhouding;
  • de voorwaarden die het behandelen van de pensioenrechten regelen na het beëindigen van de arbeidsverhouding.

 

Deze wijziging treedt in werking op 21 mei 2018. Voor de werknemers die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet reeds in dienst zijn bij de inrichter of, in het kader van een sectoraal pensioenstelsel, reeds worden tewerkgesteld door een werkgever die onder het toepassingsgebied valt van een sectoraal pensioenstelsel, zal de nieuwe wet van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019.

 

De wet moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Bron: Wetsontwerp van 2 mei 2018 inzake de omzetting van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, www.dekamer.be.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!